Заповед № 57/12.01.2024г. – нареждане да се изработи Проект за ИПР на с.Зимевица, кв.32 -за разделяне, с частична промяна предназначението, на УПИ X”Читалище, кметство, поща, ресторант и магазин” на три нови: УПИ X „Площад и озеленяване“ (на община Своге ), УПИ XII „За търговска, обслужваща и складова дейност“ (на Общината и на РПК „Чавдар“-Своге), и УПИ XIII-93,94, в кв.32

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, по реда на чл.135, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявлениe вх.№ 26-00-130/23.02.2023г., т.1,

Виж повече