Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за разрешено изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с ид.78481.115.422, м.”Могилата”, с.Церово, съгласно Решение № 986/31.07.2023г на ОбС-Своге

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица: С Решение № 986 от Протокол №55/31.07.2023г., Общинският съвет

Виж повече