Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Своге към 31.12.2021 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

Виж повече