- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Наредби

Наредбата за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредбата е приета с Решение 300, Протокол № 21, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 29.01.2021


Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге [1]
Настоящата наредба отменя Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге, приета с Решение № 9 по Протокол № 1 от 30.01.2007 год. на ОбС Своге.
Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите [2]
Отменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 31.01.2008 г.

Наредбата е променена с Решение 258 от 22.12.2020 година на Общински съвет Своге


Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге [3]
Отменена с Решение № 93, Протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 02.04.2020 година


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [4]
Изменена и допълнена с Решение № 90 от Протокол № 10 от заседание на ОбС Своге, проведено на 02.04.2020 година


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге
Изменена с Решение № 78 Протокол № 7 от заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020 година


Наредба за организация и контрол на паркирането
Наредбата е приета с Решение 682, Протокол № 47, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 04.06.2018


Наредба за символите, почетните знаци и звания [5]


Наредба за организация и контрол на паркирането [6]


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане [7]


Наредба за обществения ред [8]

 


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд [10]


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге [12]


 

Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В   [13]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге [14]


Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ [15]


 

Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге [16]


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге [19]


Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге [20]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ [21]


Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества [22]


Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге [23]


Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге [24]


Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета [27]


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда [28]


Наредба за предоставяне на общински концесии [29]


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг [30]


Наредба за общински фонд Българска гора [31]


Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге [32]