- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Наредби

Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Своге [1]
Наредбата е приета с Решение № 590 по Протокол  № 35 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 28.02.2022 г.


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите [2]
Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 506 по Протокол №31, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 27.10.2021 г.


Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге [3]

Наредбата е приета от Общински съвет Своге с Решение № 487 по Протокол № 29 от 30.09.2021 г.


Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на спортна зала при СУ „Иван Вазов“ гр. Своге [4]

Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 324, по Протокол № 22/24.02.2021 г. на Общински съвет Своге


Наредба за организация и контрол на паркирането
Наредбата е приета с Решение 682, Протокол № 47, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 04.06.2018. Допълнена с Решение № 375 по Протокол № 24, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 27.04.2021 година


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите [5]
Наредбата е допълнена с Решение № 323 по Протокол № 22, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 24.02.2021 г.


Наредбата за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение № 386 по протокол № 25 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 31.05.2021 г.


Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге [6]
Настоящата наредба отменя Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге, приета с Решение № 9 по Протокол № 1 от 30.01.2007 год. на ОбС Своге.
Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.


Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге [7]
Отменена с Решение № 93, Протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 02.04.2020 година


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [8]
Изменена и допълнена с Решение № 90 от Протокол № 10 от заседание на ОбС Своге, проведено на 02.04.2020 година


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге
Изменена с Решение № 78 Протокол № 7 от заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020 година


 

Наредба за символите, почетните знаци и звания [9]


Наредба за организация и контрол на паркирането [10]


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане [11]


Наредба за обществения ред [12]

 


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд [14]


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге [16]


 

Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В   [17]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге [18]


Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ [19]


 

Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге [20]


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге [23]


Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге [24]


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ [25]


 

Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге [26]


Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге [27]


Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета [30]


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда [31]


Наредба за предоставяне на общински концесии [32]


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг [33]


Наредба за общински фонд Българска гора [34]


Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге [35]