Съобщение от Дирекция „Бюро по труда“ Своге

ноември 3, 2016
By

Уведомяваме заинтересованите лица, че стартира Програма „Старт на кариерата“-2017

Критерии за кандидатстване:

А.           Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

►           Да са младежи до 29 ненавършени години до 18.11.2016 г. включително;

►           Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►           Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;

►           Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

 

Б.            Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 18.11.2016 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

►           Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

►           Автобиография (Европас /Europass/ формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език (езици);

►           Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.

►           Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

За контакт: Дирекция „Бюро по труда“ Своге, тел.: 0726/22568

Share/Bookmark