Достъп до обществена информация

ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

Тази процедура се инициира въз основа на писмено заявление /Приложение № 1/ подадено на адрес: Община Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, Деловодство, тел. 0726/23189 в рамките на работното време от 09:00 до 17:30 ч. или устно запитване (чл. 24, ал. 1 ЗДОИ). Минимално необходимото съдържание на заявлението за достъп е определено в чл. 25, ал. 1 ЗДОИ и включва следните задължителни реквизити:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронна поща: kmet@svoge.bg по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 24, ал. 2 ЗДОИ). 

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и представяне на платежен документ.

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Заповед, утвърждаваща списъка на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Своге, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Своге, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторното използване на информация от обществения сектор, съгласно ЗДОИ в Община Своге

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2022 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2021 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2020 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2019 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2018 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2017 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2016 – изтегли