Правилници

Устройствен правилник на общинска администрация на Община Своге /утвърден със Заповед №1874 / 02.12.2022 г./

Вътрешни правила за организация на административното обслужване /утвърдени със Заповед №707 / 14.05.2020 г./

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в Общинска администрация Своге /утвърдени със Заповед №708 / 14.05.2020г./

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Своге

Антикорупционна програма

Правила, регламентиращи ползването на мери и пасища в съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Правилник за дейността на Комисия, съгласно ЗПРКИ

Правилник за устройството и дейността на обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Своге

Харта на клиента

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма