Проект на график на разписанията на пътническите влакове за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, Във връзка с получено в общинска администрация Своге писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на

Виж повече

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на напорни резервоари в с. Свидня

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече