Обявление за разрешено изработването на Проект за ИПР за разделяне на УПИ I “За “ДСО”Редки метали”” в кв.7 по ПУП на с.Церово на два УПИ, с улица/тупик/ между тях

О Б Я В Л Е Н И Е Изх № 94-гр-318 / Дата: 19.05.2023г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА

Виж повече