Актуални

15.06.2020 17:24:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-“За озеленяване и водни площи”, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 17:19:28
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на Строителен надзор за обекти: „Реконструкция на вътр. водопр. мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге”

15.06.2020 17:15:31
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге”

15.06.2020 17:12:21
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I

15.06.2020 17:04:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

15.06.2020 17:00:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

15.06.2020 16:54:43
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

15.06.2020 16:51:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-“За озеленяване и водни площи”, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

15.06.2020 16:47:02
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доклад за оценка на съответствието и строителен надзор на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава”