Европа за гражданите

Обобщение на проекта / Summary of the project

Община Своге подписа споразумение за побратимяване с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина

ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТ „ ЕВРОПА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“  ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

Покана за прескоференция по програма “Европа за гражданите”

Презентация по програма “Европа за гражданите”

Общите цели на Програма “Европа за гражданите” са:

– да допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и многообразие;

– да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Специфичните цели се осъществяват на транснационално равнище или с европейско измерение:
– повишаване на информираността относно паметта за миналото, общата история и ценности, както и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи;

– насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, чрез подобряване разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС.

Програмата се осъществява чрез две направления:
– Направление 1: „Европейска памет за миналото“: Повишаване на информираността за миналото, общата история, ценностите и целта на Съюза;

– Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС. Мерките в това направление са:

• „Побратимяване на градове“;
• „Мрежи от градове“;

• „Проекти на гражданското общество“.


 

На 15.03.2019г. в деловодството на Община Своге е получено Решение № 2018-3306/091-001 на Изпълнителна агенция по образование, аудиовизия и култура, Програма „Европа за гражданите“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което е със сила на договор. Проектът е първият, спечелен от Община Своге по Програма „ Европа за гражданите“. Проектното предложение с наименование „Европа през очите на гражданите“ в партньорство с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина бе одобрено за финансиране от Европейската комисия. Проектът ще бъде реализиран по ос 2.1. „Побратимяване“ и е с бюджет от 22 000 евро. Проектните дейности включват организиране на двудневна конференция в община Своге, в периода 10 – 12.07.2019г. Община Своге като бенефициент по проекта предстои да посрещне партньорите от Община Нови Град. Конференцията ще завърши с подписване на споразумение за побратимяване.

Целта на проекта е да насърчи демократичното и гражданско участие на хората чрез подобряване на разбирането им за процеса на развитие на политиките на Съюза и осигуряване на социална ангажираност към проблемите на населените места и техните граждани, както и хората да бъдат активно включени в идентифицирането на въпроси от местно, национално и международно значение, обсъждане и проучване на възможни средства, както и съществуващи механизми за развитие на населените места. Споделянето на добри практики и механизми е особено важно не само за гражданите и местните власти, но и за неправителствения и частния сектор, тъй като те са един от основните стълбове и двигатели на икономиката в даден регион. Бъдещето на Европа е възможно чрез постигане на единство и постигане на общи цели и ползи за всяка страна и граждани. В общество, което е пълно с всякакъв вид информация и в много случаи с пропаганда или фалшива информация, с все по-ясно разделение между селските и големите градове, е важно да им се обърне специално внимание и да се даде приоритет на тяхното развитие и стимулиране.

Дейностите по проекта са изцяло насочени към участниците: граждани; представители на НПО и работодатели, които ще вземат активно участие в организираните събития в община Своге.