Съобщение за одобрен ПУП, съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ

Със Заповед № 602 от 19.05.2021г. на  В. Михайлов за Кмет на Общината /съгл. Заповед №2012/31.12.2020г., е одобрен, ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-196/25.05.1982г. РП заедно с КП на мах. „Скакля“, с. Гара

Виж повече