Администрация

Органограма на администрацията на Община Своге

Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации за имуществени интереси по чл. 35, ал. 1 т. 2 от Закона за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобитото Имущество

Код на Своге – 0726; Централа на Община Своге – 85; За връзка с централа – пример: 0726 / 85; Други телефони за централата – 0726 / 22 108 и 0887 80 46 84. За връзка с директни телефони – пример: 0726 / 221 46
ДЛЪЖНОСТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАНЦЕЛАРИЯТА НА КМЕТА
 Директен телефон: Вътр. тел.: Длъжност: Име:
 220-59 20 Специалист  „Канцелария на кмета Златка Георгиева Величкова
220-46 24 Гл. спец. „Общински съвет“ Златка Георгиева Величкова
РЪКОВОДСТВО
 Директен телефон: Вътр. тел.: Длъжност: Име:
  19 Кмет на Община Своге Емил Кирилов Иванов
220-98 23 Заместник-кмет Нина Стоянова Копринджийска
981-87 30 Заместник-кмет инж. Валентин Асенов Михайлов
981-86 22 Заместник-кмет Илия Богданов
222-27 28 Секретар на Община Своге Даниела Иванова Дакова
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
231-89 21 Директор на дирекция Мария Иванова Владимирова
  37 Старши юрисконсулт Анжела Георгиева Цветанова
  39 Специалист “Деловодство” Паулина Георгиева
  39 Специалист “Деловодство” Диана Младенова
  39 Специалист “Деловодство” Таня Трендафилова
  34 Младши експерт “Човешки ресурси” Нанси Николаева Тодорова
   34 Специалист “Човешки ресурси”  
  67 Спец.  “Архив” Мирела Петрова
    Главен специалист Венцислав Младенов Атанасов
  37 Гл. специалист „УС” Бианка Парфениева
       
ДИРЕКЦИЯ  “ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
0726 / 85   Директор на дирекция Даниела Стоянова Иванова
231-71 26 Гл. счетоводител Анита Красимирова Асенова      
тел/факс: 248-70 49 Гл. спец. „Касиер“ Даниела Димчева Иванова
  32 Ст. експерт „Бюджет“ Елена Владимирова Митрова
  32 Гл. спец. „Бюджет“ Людмила Колева Величкова
  32 Гл. спец. „Бюджет“ Татяна Иванова Божкова
  32 Мл. експерт „Бюджет“ Елеонора Соколова Благоева-Митрова
  33 Гл. специалист „Счетоводител“ Маруся Велинова Цветкова
  33 Гл. спец. „Счетоводител“ Владислава Георгиева Илиева
  33 Специалист „Счетоводител“ Сара Людмилова Андреева
  33 Гл. специалист „Счетоводител“ Цветелина Велинова Градева
  51 Изпълнител -домакин Мариана Петрова Алексова
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА”
  44 Директор на дирекция инж. Христина  Тодорова Първановска
  27 Главен архитект Бойко Христов Панчев
  29 Главен експерт Томислав Митков Русимов
952-31 42 Ст.експерт “УРТ” инж. Светлана Людмилова Христова-Корназова
952-31 41 Ст.спец. “УРТ” Цветка Атанасова Панайотова
952-31 41 Гл.спец. “УРТ” Ваня Цветкова Божилова-Георгиева
952-31 41 Гл.спец. “УРТ” Галина Михайлова Тодорова
952-31 45 Гл.спец. “УРТ” Георги Адамов Георгиев
952-31 45 Гл.спец. “УРТ” Галя Илиева Славчева
952-31  42  Ст.експерт “УРТ” инж. Лена Иванова Илиева
225-20 29 Ст. експерт ”Екология” Светлана Владимирова Мицова
ДИРЕКЦИЯ  “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
230-83 тел/факс 43 Директор на дирекция Цветослава Георгиева Петкова
230-83 тел/факс 43 Мл.експерт „ЕПП“ Михаил Митков Илиев
221-24 25 Гл. експерт ”ОП” Десислава Радкова Вутова
221-24 25 Мл. експерт ”ОП” Ралица Асенова Кръстанова
  54 Изпълнител-шофьор Серьожа Христофоров Асенов
  54 Изпълнител-шофьор Георги Никифоров Величков
ДИРЕКЦИЯ “ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ГРАО”
222-47 40 Директор на дирекция инж. Елза Асенова Георгиева
  36 Гл.спец. “Образование” Николина Любомирова Иванова
  67 Ст. експерт КППМН Симона Емилова Василева
  36 Мл. експерт “СД” Надя Георгиева Величкова
 222-47  40  Мл.експерт “ГРАО” Ренета Цветкова Заркова
  31; 40 Ст.специалист “ГРАО” Анна Миленкова
ДИРЕКЦИЯ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
  56 Директор на дирекция Величка Светославова Георгиева
 222-90  66 Гл.инспектор Юлия Алексиева Ганчева
   66 Гл. специалист Таня Любенова Димитрова
   66 Гл. специалист Надя Иванова Тотева
    Касиер Михаела Борисова Михайлова
    Касиер Антоанета Петрова Михайлова
    Ст.инспектор Мануела Георгиева Димитрова
   66 Инспектор “Търговска дейност” Ася Петрова Младенова
   66 Инспектор Лилия Петрова Петрова
  66   Анна Димитрова
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ/
  54 Шофьор на ученически автобус Ангел Руменов Ангелов
       
  54 Шофьор на ученически автобус Бойко Лазаров Славков
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО”
  44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Емил Илиев Кацаров
  44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Цецка Тошева Терзийска
ДЕЙНОСТ “НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО”
  42 Гл. специалист ”Незаконно строителство” Миладин Свиленов Савов
  44 Специалист ”Незаконно строителство” Бойка Владимирова Симова-Иванова
 ДЕЙНОСТ  ЗВЕНО ”ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ”
  81 Ръководител звено Светла Иванова Стоева
  53 Главен експерт „ГСС” Георги Маринов Иванов
  53 Специалист „ГСС” Ангел Венциславов Ангелов
  53 Специалист Ангел Венциславов Ангелов
  53 Ст. спец. „ГСС“ Димитър Богомилов Петков
  67 Гл. специалист Бойка Владимирова Спасова
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
221-03 47 Гл. специалист  „Управление при кризи“  
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ / ОБЩ ТЕЛЕФОН 0887104066/
221-08 50 Оперативен дежурен Ангел Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен Румен Ангелов Малинов
221-08 50 Оперативен дежурен Росен Цветков Салтиров
221-08 50 Оперативен дежурен Цветан Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен Мирослав Кремчов Иванов
НЕСПИСЪЧЕН СЪСТАВ
  47 Техн. сътрудник Юлияна Александрова Христова
       
  38 Тех. сътрудник IT Ина Бонева
    Специалист Димитър Любенов Димитров