Заповед за одобрение на изменение на Проект за изменение на подробния устройствен план ПУП-ПР за с. Искрец

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията

Виж повече