Архив

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в община Своге – отменени

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в община Своге – отменени

12.06.2020 15:45:55
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

09.06.2020 16:17:46
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Основен ремонт водопровод на ул.Пършевица след ОТ53 през ОТ18-17-16-72-9-8-6-5, с.Миланово
Обособена позиция №2: Изграждане канализация на ул.Васил Левски от ОТ38 през ОТ185 до ОТ41, ул.Витоша от ОТ38 към ОТ108 и ул.Планиница от ОТ41 към ОТ419, с.Искрец

09.06.2020 16:07:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково
Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ “Светлина-1896” в УПИ I – “Читалище”, кв.34, с.Гара Бов
Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII – “Читалище”, кв.27, с.Церово
Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище “Искърски пролом” в УПИ IX – “Читалище”, кв.36, с.Гара Лакатник
Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ “Градище 1907”, гр.Своге
Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ “Христо Ботев”, с. Гара Лакатник
Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

09.06.2020 15:58:00
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул.Петър Берон от ОТ1124 през ОТ1125 до ОТ1234, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул.Филип Тотю от ОТ271 до ОТ274 (с дължина около 200 м.), кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Васил Левски от ОТ198 през ОТ197 към ОТ196 с дължина 100 м.л, с.Свидня

20.05.2020 17:10:01
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ – Добърчин от км.0+000 до км.2+000
Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов – Бов от км.5+000 до км 5+200
Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня

24.04.2020 18:09:07
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

21.04.2020 15:42:44
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге

20.03.2020 20:00:09
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 12 обособени позиции

20.03.2020 16:10:36
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изработване на инвестиционен проект за Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина – УПИ V679 “За социални дейности”, кв.7, с.Церово /обновяване на сградата/

19.03.2020 18:36:50
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми
Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица

16.03.2020 16:44:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане и основен ремонт вертикална планировка на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт вертикална планировка ДГ “Калина Малина”, гр.Своге
Обособена позиция 2: Основен ремонт вертикална планировка ДГ кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 3: Промяна предназначението на обществена сграда – киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с. Томпсън, Община Своге – II етап „Вертикална планировка и подпорни стени
Обособена позиция 4: Основен ремонт вертикална планировка в УПИ VI – “За озеленяване”, кв.180, гр.Своге

05.03.2020 18:14:45
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге-ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов, ул.Ропотамо, ул.8-ми Март, ул.Манастирски ливади по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов
Обособена позиция 2: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге- ул.Ропотамо, ул.Осми март, ул.Манастирски ливади

04.03.2020 14:32:11
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

04.03.2020 14:28:21
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ “Иван Вазов” град Своге и ДПЛПР-Гара Лакатник, за период от една година

26.02.2020 15:33:56
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

26.02.2020 15:18:21
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на общинска администрация, детски градини, домашен социален патронаж, ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – хигиенни материали, перилни и почистващи препарати-обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.80, ал.1 от ППЗОП
Обособена позиция №2 – други материали и препарати

25.02.2020 15:45:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – “За Магазин и ресторант градина”, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За “Училище”, кв.24, с.Гара Бов

11.02.2020 13:03:26
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 6 обособени позиции

06.02.2020 13:24:38
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, по обособени позиции

13.02.2020 14:05:23
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – “За Магазин и ресторант градина”, кв.12, с.Луково
Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За “Училище”, кв.24, с.Гара Бов

10.02.2020 14:55:40
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

27.11.2019 16:33:17
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и ЦНСТПЛПР с.Дружево

14.11.2019 16:42:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строителен надзор на обект изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /одобрен ЗРП/ на гр. Своге

24.10.2019 17:02:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект “Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге”, вкл. съпътстващата инфраструктура

23.10.2019 15:30:20
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Проекто-проучвателни работи на свлачища с рег. №№ SFO 43.14475-03, SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге

19.09.2019 14:18:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП/одобрен ЗРП/ на гр. Своге

16.09.2019 17:12:37
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

12.09.2019 16:53:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията  на 
община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт улица от ОТ18 до ОТ22 в с.Луково
Обособена позиция 2: Реконструкция път SFO 3611/II-16, Своге-Томпсън/Лесков дол -мах. “Кокелини бабки” от км. 4+000 до 4+300
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Турист от ОТ607 до ОТ611, гр. Своге

23.08.2019 14:42:57
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект “Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге”, вкл. съпътстващата инфраструктура

22.08.2019 15:25:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции

09.08.2019 15:15:25
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и ЦНСТПЛПР с.Дружевo

25.07.2019 17:32:18
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2019/2020г. по три обособени позиции
 

09.07.2019 17:46:54
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции

27.06.2019 18:34:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън

24.06.2019 17:57:21
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

24.06.2019 17:16:34
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге

23.05.2019 16:05:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-“За озеленяване и водни площи”, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

13.05.2019 17:44:20
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов лек автомобил
Обособена позиция №2-доставка на употребяван товарен автомобил

13.05.2019 17:32:35
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства и Ученическо столово хранене по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства

25.04.2019 15:52:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.СВОГЕ“

22.04.2019 18:01:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

15.04.2019 17:40:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге. Изграждане детска площадка център, с.Церово

12.04.2019 16:55:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

10.04.2019 16:19:05
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

08.03.2019 14:16:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

07.03.2019 17:15:22
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна  предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

06.03.2019 18:04:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

06.03.2019 17:59:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ “Иван Вазов” град Своге и ДПЛПР – Гара Лакатник за период от една година

 28.02.2019 15:53:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

25.02.2019 15:08:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции

19.02.2019 19:18:26
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция спортна и детска площадка, ул.Петър Берон, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка, кв.Старо село, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане на спортна площадка център, с.Свидня
Обособена позиция 4: Основен ремонт детска площадка в Детска градина, с.Гара Лакатник

18.02.2019 12:14:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонт на асфалтобетонна настилка на уличната пътна мрежа на територията на град Своге
Обособена позиция 2: Ремонт на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на населените места в Община Своге

24.01.2019 16:21:38
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге 

15.01.2018 16:53:42
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Kомплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Общинска администрация, Детски градини, Домашен социален патронаж, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

27.12.2018 16:48:14
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

03.12.2018 15:16:27
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге до регионално депо Костинброд

09.11.2018 15:10:04
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

26.10.2018 16:14:21
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на дървесни пелети за отопление-иглолистни за нуждите на детски  градини и училища в град Своге

17.10.2018 19:31:11
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията  на  община Своге. Реконструкция кметство с.Осеновлаг

17.10.2018 19:26:16
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията  на  община Своге. Основен ремонт кметство с.Искрец

11.10.2018 17:03:34
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията  на  община Своге. Ремонт на общинско социално предприятие „СВОГЕ ТУР“, гр.Свогe

11.10.2018 17:07:34
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге. Основен ремонт ДГ Калина Малина, гр.Своге

10.10.2018 16:34:45
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка на употребявана специализирана механизация – горски верижен трактор за товарене и извоз на дървесина за нуждите на Община Своге

18.09.2018 15:21:14
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция гробищен парк гр.Своге

21.08.2018 17:25:23
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге  по 2 обособени позиции:
ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж.300 л.м., с.Желен
ОП2-Основен ремонт външен водопровод от резервоар до м.Чуколовци, с.Зимевица

01.08.2018 17:09:43
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Разширение, реконструкция и преустройство на спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, находяща се в упи III-за училище, кв. 54 по ПУП на гр.Своге

30.08.2018 16:15:28
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията  на  община Своге  Обект: Основен ремонт  ОУ “Васил Левски”, с.Церово

27.08.2018 15:47:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. по обособени позиции

26.07.2018 17:31:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2018/2019г. по три обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

23.07.2018 14:53:26
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Церово, община Своге“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от уличната мрежа в село Искрец, община Своге“
Обособена позиция № 3: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в село Владо Тричков, община Своге“
Обособена позиция № 4: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в град Своге, община Своге“

20.07.2018 16:57:49
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Своге по три обособени позиции

19.07.2018 19:11:23
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге

11.07.2018 19:33:11
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция площад с.Церово

05.07.2018 18:42:02
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Реконструкция ул. Ангел Кънчев от ОТ 1094 до ОТ 1101, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция № 2: Реконструкция ул. Неврелов дол от ОТ 948 през ОТ 1091 до ОТ 1094, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция № 3: Реконструкция улица отклонение от ул.Република от ОТ1445 през ОТ1446, ОТ 1447 до ОТ1448, кв. 61а, гр.Своге

21.06.2018 17:07:43
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на спортни площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
ОП1-Основен ремонт спортни площадки ОУ„ Д-р Петър Берон“, с.Реброво;
ОП2- Основен ремонт спортна площадка център с.Томпсън

18.06.2018 16:39:15
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция кметство с.Осеновлаг
Обособена позиция 2: Основен ремонт кметство с.Искрец
Обособена позиция 3: Ремонт на общинско социално предприятие „СВОГЕ ТУР“, гр.Свогe

05.06.2018 16:58:13
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект:
Реконструкция на улица с от930-1018а- 1018- 926 (ул. бор), улица с от 926- 927-1017 (ул. Балкан), улица с от 927-929-930 (ул. Табаните) всички около квартал 134 по ПУП на гр. Своге, община Своге, Софийска област

17.05.2018 16:34:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ” УПИ III, КВ. 105 , ГР. СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ

17.05.2018 16:32:32
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на община Своге  пред Държавен фонд „Земеделие” с наименование:  ,,Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски” УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге ,, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор

11.05.2018 17:17:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по десет обособени позиции:
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Искър от ОТ 201 през ОТ 204 до ОТ 210 за мах.Търно, с. Гара Бов
Обособена позиция 2: Реконструкция ул. Раковски от ОТ 838 до ОТ 849 , гр. Своге
Обособена позиция 3: Реконструкция ул.Виновград от ОТ 178 през ОТ 160 до ОТ 163 с.Гара Лакатник
Обособена позиция 4: Реконструкция ул.Иван Вазов от ОТ 221 до ОТ 224, кв.Козарника, гр.Своге
Обособена позиция 5: Реконструкция ул.Любен Каравелов, с.Свидня
Обособена позиция 6: Бетониране участък с дължина 200 м.л от път за мах.Кукура, с.Батулия /към гробищен парк/
Обособена позиция 7: Бетониране ул.30 от ОТ 130 през ОТ 82 до ОТ 85, с.Владо Тричков
Обособена позиция 8: Бетониране ул. Ал.Стамболийски от мост над р.Бяла река с дълж. 100м.л, с.Оплетня
Обособена позиция 9: Бетониране ул. Христо Смирненски, с.Реброво с дълж.150 м.
Обособена позиция 10: Бетониране ул. В.Левски с дълж.130 м., с.Свидня

10.05.2018 16:37:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по шест обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Вл.Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт ОУ “Христо Ботев” с.Гара Лакатник
Обособена позиция 3: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков
Обособена позиция 4: Основен ремонт ДГ Калина Малина, гр.Своге
Обособена позиция 5: Основен ремонт ДГ с.Свидня
Обособена позиция 6: Основен ремонт ДГ с.Церово

03.05.2018 14:38:51
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на водопроводи и водопроводни съоръжения на територията на община Своге по четири обособени позиции:
ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж. 400 л.м., местн. Църнярски корита- местн. Голо Бърдо, с.Заселе
ОП2- Основен ремонт водопровод с дължина 350 л.м. на ул.Веселин Грозданов, кв. Претварето, с.Реброво
ОП3- Основен ремонт водопровод с дълж. 370 л.м. на ул.18 и ул.20 с.Заселе
ОП4 -Основен ремонт водопровод с дължина 250 л.м., ул.Виновград, с.Гара Лакатник

03.04.2018 16:42:17
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

29.03.2018 17:07:14
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на улица с от 930-1018а- 1018- 926 (ул. бор), улица с от 926- 927-1017 (ул. Балкан), улица с от 927-929-930 (ул. Табаните) всички около квартал 134 по ПУП на гр. Своге, община Своге, Софийска област

26.03.2018 18:16:02
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на Обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи  и упражняване на авторски надзор“, гр. Своге по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

26.03.2018 18:11:23
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка и управление на проектно предложение  “Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, град Своге” във връзка с мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по две обособени позиции

06.03.2018 14:01:04
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на нови високопроходим и лек автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов високопроходим автомобил
Обособена позиция №2-доставка на нов лек автомобил

02.03.2018 16:52:01
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

16.02.2018 13:54:11
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ “Иван Вазов” град Своге и ДПЛПР-Гара Лакатник, за период от една година.

08.02.2018 14:24:51
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

12.01.2018 14:00:34
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на общинска администрация, детски градини, Домашен социален патронаж, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – хигиенни материали, перилни и почистващи препарати-обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.80, ал.1 от ППЗОП
Обособена позиция №2 – други материали и препарати

15.12.2017 17:56:13
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

26.09.2017 15:39:25
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
Основен ремонт подлез под ЖП линия гр.Своге

01.09.2017 16:54:10
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията  на  община Своге по обособени позиции
Обособена позиция 1: Рехабилитация път за с.Луково
Обособена позиция 2: Рехабилитация път SFO 3611 /II-16,Своге-Томпсън/  Лесковдол-мах.Кокелини бабки от км.0+000 до 8+000

01.09.2017 16:45:03
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на път в кв.Орлин, гр.Своге

09.01.2018 14:00:34
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

01.09.2017 13:21:34
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на дървесни пелети за отопление-иглолистни за нуждите на детски градини и училища в град Своге

30.08.2017 16:12:22
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт подлез под ЖП линия гр.Своге

16.08.2017 16:07:39
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в община Своге по 3 обособени позиции:
ОП1- Направа водопровод от мост над р.Искър до р.Габровнишка, с.Габровница
ОП2- Рехабилитация водопровод с. Еленов дол
ОП3- Изграждане канализация на ул. Крайбрежна, с.Церово

10.08.2017 18:31:24
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ
Строително монтажни работи на училища и детски градини  в  община Своге, Обект: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

08.08.2017 19:45:12
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

04.08.2017 13:23:05
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003  „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

21.07.2017 19:40:31
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2017/2018г. по обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

06.07.2017 17:30:17
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини в община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт НУ “Д-р Петър Берон”, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Основен ремонт ОУ “Св.Иван Рилски”, с.Искрец
Обособена позиция 3: Основен ремонт ОУ “Д-р Петър Берон”, с.Реброво
Обособена позиция 4: Основен ремонт подход на ОУ “Васил Левски”, с.Церово
Обособена позиция 5: Основен ремонт ДГ с.Гара Бов
Обособена позиция 6: Основен ремонт ДГ, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ “Калина Малина”, гр.Своге

14.06.2017 16:54:35
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица
Обособена позиция № 2: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23103, №23106, №23109, №23112, №23115; Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

12.05.2017 15:03:23
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Владо Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт кметство с.Реброво
Обособена позиция 3: Основен ремонт кметство с.Томпсън
Обособена позиция 4: Основен ремонт кметство с.Брезе
Обособена позиция 5: Основен ремонт кметство с.Миланово
Обособена позиция 6: Основен ремонт кметство с.Гара Лакатник
Обособена позиция 7:Основен ремонт общинска сграда на ул.Александър Стамболийски №3, гр.Своге

28.04.2017 16:01:10
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул. Просвета, гр. Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул. Ал.Вутимски, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане стъпаловидна улица част от ул.Люлин, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 4: Бетониране улица за мах.Кардашово, с.Свидня
Обособена позиция 5: Рехабилитация централна улица с.Дружево

27.04.2017 18:07:32
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2016/2017г., както следва: гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Свогесело Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

 

27.03.2017 16:16:41
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми:
София-Своге №23101, №23103, №23104, №23106, №23107, №23109, №23110, №23112, №23113, №23115, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица, Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

20.03.2017 17:00:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Рехабилитация улици Своге
Обособена позиция 2: Рехабилитация улици с. Гара Лакатник /ул. Христо Ботев, ул. Градище/
Обособена позиция 3: Рехабилитация улици кв.Прокопаник,с.Томпсън
Обособена позиция 4: Рехабилитация ул. Волга, с. Гара Бов
Обособена позиция 5: Рехабилитация път SFO 3609 /II-16/ Своге- Желен

15.03.2017 16:19:31
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

07.03.2017 18:56:07
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи в община Своге Обект: Изграждане на канализация на ул.”Ангел Кънчев”, кв.Дренов, гр.Своге, с дължина 40л.м.

02.03.2017 15:19:31
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции

23.02.2017 16:09:12
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

17.02.2017 15:26:54
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

10.02.2017 16:57:24
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на общ устройствен план на община Своге

09.02.2017 17:13:31
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на детски градини и училища в Община Своге и ДПЛПР-гара Лакатник за период от една година

23.01.2017 16:45:41
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево

19.12.2016 15:27:51
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на общинска администрация, детски градини, домашен социален патронаж, ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

02.12.2016 16:45:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на мост на р.Трескавец, с.Гара Бов

24.11.2016 18:18:31

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на мост на р.Трескавец, с.Гара Бов – ПРЕКРАТЕНА

17.10.2016 18:44:35
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти по обособени позиции:
ОП №1 – Извършване на Аварийно-възстановителни работи по укрепване на участък от общински път SFO 1600 /II-16/ж.п. Гара Бов -Бов, чрез възстановяване на разрушена подпорна стена в с.Гара Бов, община Своге
ОП №2 – Реконструкция улица Дунав от ОТ 1115 през ОТ 1117 до ОТ 1119, кв. Дренов, гр. Своге
ОП №3 – Реконструкция улица Мальовица от ОТ 1128 до ОТ 1127, Дренов, гр. Своге

17.10.2016 18:20:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Рехабилитация водопроводи и съоръжения на територията на община Своге и изграждане канализация на ул. Неврелов дол, гр. Своге по 11 обособени позиции

07.09.2016 17:42:24
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

24.08.2016 17:27:46
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне Анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020, приложим към проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на част от населените места в община Своге

22.08.2016 17:21:31
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Аварийно-възстановителни работи по укрепване на участък от общински път SFO 1600 /II-16/ж.п. Гара Бов -Бов, чрез възстановяване на разрушена подпорна стена в с.Гара Бов, община Своге

15.08.2016 16:23:43
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Изграждане на спортни площадки – малки футболни игрища за физическа култура и спорт на територията на Община Своге по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ и модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ по обособени позиции

15.08.2016 11:09:32
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции

15.08.2016 10:58:21
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Своге, област София по две обособени позиции

12.08.2016 16:57:13
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по десет обoсобени позиции

03.08.2016 17:00:01
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге по две обoсобени позиции:
Обособена позиция 1:
Основен ремонт ОУ “Кирил и Методий” с.Гара Бов
Обособена позиция 2:
Отводняване двор СОУ “Иван Вазов” Своге

05.08.2016 11:28:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2016/2017г. по обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-селоОплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, гара Лакатник-Зимнишки дол-село Осеновлаг;
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

03.08.2016 16:50:34
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Ремонт огради и подпорни стени на паркинг и подход към стадиона, гр. Своге

25.07.2016 16:42:21
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Реконструкция на улици в град Своге през 2016 г. по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 – „Реконструкция улица Дунав от ОТ 1115 през ОТ 1117 до ОТ 1119, кв. „Дренов“, гр. Своге“
2. Обособена позиция № 2 – „Реконструкция улица Мальовица от ОТ 1128 до ОТ 1127, „Дренов“, гр. Своге”

12.07.2016 17:39:41
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Основен ремонт и реконструкция на целодневни детски градини и ОДЗ в Община Своге по пет обoсобени позиции
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Основен ремонт котелно ОДЗ “Ал.Вутимски”, гр.Своге
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Владо Тричков
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Искрец
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Лакатник
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Реконструкция вътрешна ВиК мрежа и санитарни възли ЦДГ “Калина Малина”, гр.Своге

08.06.2016 16:27:26
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Ремонт подпорни стени от ул.“Вихрен“ до р.Лесковска, гр.Своге

16.05.2016 15:43:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Ремонт подпорни стени, метални огради и тротоари на територията на Община Своге по обособени позиции

15.04.2016 10:39:43
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предоставяне на пакет от консултантски услуги по проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на „Социална инфраструктура на територията на община Своге

15.04.2016 10:35:17
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изработване на технически проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Своге

15.04.2016 10:30:34
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции

14.04.2016 19:56:25

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Своге за проектно предложение: „Изграждане на ул. № 19 – от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52 и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 – ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до ОТ 34; ул. Хан Аспарух – от ОТ 31 до ОТ 39; ул. „Явор“ – от ОТ 41 до ОТ 28 в с. Церово; и рехабилитация на ул. № 19 от ОТ 50 – ОТ 203 до ОТ 123 и ул. № 7 от ОТ 172 до ОТ 177 и ул.№8 от ОТ 177 до ОТ 164 в с. Владо Тричков; ул. „Кирил и Методий“ – от ОТ 50 – ОТ 2 – ОТ 34 до ОТ 32, ул. „Явор“ – от ОТ 37- ОТ 39 и от ОТ 39 до ОТ 41 в с. Церово, на територията на община Своге

14.04.2016 17:50:22

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Своге, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за проектно предложение

11.04.2016 17:47:32
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Рехабилитация и бетониране на пътища от общинска и местна пътна мрежа и отводняване общински път  в  община Своге през 2016г. по обoсобени позиции

31.03.2016 17:41:56
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Искър” № 27 вх. А и Б” ,  Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. 61А по ПУП на гр. Своге бл. № 12, 13, 14” и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Дренов бул. Дунав бл. № 12, 14, 14А”

31.03.2016 16:58:25

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево

31.03.2016 16:52:34

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране и бетониране улици на територията на община Своге през 2016 г. по обособени позиции

17.03.2016 17:05:16
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 6 обособени позиции

10.03.2017 15:24:45
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на подпорни стени в община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – основен ремонт подпорни стени и тротоари към кв. Република, гр. Своге
Обособена позиция №2 – реконструкция улица и подпорни стени ул.”Кирил и Методий” от от31 през от33 до от34 с.Церово

07.03.2016 17:01:12
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо  Костинброд

17.02.2016 17:17:07
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане

15.02.2016 17:10:18
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

13.01.2016 18:38:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти присъединени на ниско напрежение

08.01.2016 13:57:25
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Доставка на течно гориво за отопление  за нуждите на детски градини и училища в Община Своге и Дом за възрастни с психични разстройства – гара Лакатник, за период от една година

05.01.2016 15:01:13
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с.Дружево по обособени позиции

22.12.2015 15:31:28
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Комплексна доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с.Дружево

14.12.2015 16:23:52
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево

02.12.2015 14:38:41
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ
Зимно поддържане и снегопочистване  на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге за оперативен сезон 2015/2016 г.

19.10.2015 12:39:21
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Ремонт на помещение, предвидено за център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда

05.10.2015 18:00:13

Аварийно – възстановителни работи на съоръженията – каптаж при с.Свидня

07.08.2015 15:50:13

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г.

07.08.2015 13:14:29
Реконструкция общинска сграда /ГРАО/

26.08.2015 17:24:12

Възстановяване на участък от път SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 на 0.800 км преди с.Брезов дол, и на участък от път  SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 за с.Брезов дол

26.08.2015 17:21:01

Възстановителни работи на местен път за махала “Бовска Габровница”

18.08.2015 16:32:56

Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448

30.07.2015 17:12:31

Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2015/2016г. по обособени позиции, както следва:
ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-селоОплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, село Осеновлаг-село Габровница-село Еленов дол-Зимнишки дол;
ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча

28.07.2015 15:59:49

Реконструкция на подпорни стени по обoсобени позиции

22.07.2015 17:07:32

Възстановителни работи на път SFO 3611 на 0,570 км от път ІІ-16 за с.Лесковдол и прекъснат местен път – отклонение от  SFO 3611 за махалите “Попов кладенец”, “Осчино бърдо”, “Свиновете”

08.07.2015 16:36:45

Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване по време на изпълнение на строителството на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня, община Своге, Софийска област“, изпълняван по Договор № 23/321/01215/21.11.2012г. поМярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

12.06.2015 13:22:18

Изработване на горскостопански план на горските територии и на гори върху земеделски територии, собственост на община Своге, на територията на ТП ДГС Своге, Софийска област

09.06.2015 11:14:31

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции

08.06.2015 17:22:19

Възстановяване водопроводимостта на дере на р.Градешница и възстановяване на местен път на махала, вдясно от отклонение от път ІІ-16, с.Томпсън

25.05.2015 21:49:11

Възстановяване проводимостта на р.Трескавец и устои под мост на общински път с.Гара Бов.

30.04.2015 11:38:43

Основен ремонт на основни училища  и средно основно училище  в Община Своге“ по шест  обoсобени позиции

29.04.2015 13:06:33

Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични  и пътни настилки на територията  на  община Своге през 2015г. по обособени позиции

 

24.04.2015 13:44:38

Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по осем обoсобени позиции

24.04.2015 14:26:21

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции

22.04.2015 17:05:23

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за реализиране на Операция 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в община Своге

22.04.2015 15:23:55

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по осем обособени позиции (отменена)

 

09.04.2015 14:58:44

Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в  община Своге през 2015г. по девет обoсобени позиции

03.04.2015 11:41:31

Упражняване на строителен надзор на обектите – „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612/II-16/ Томпсън – Церецел, обект: Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге“, изпълняван по Договор № 23/321/01215 от 21.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

01.04.2015 16:20:28

Упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр.Своге-с.Лесков дол при км.4+300

01.04.2015 16:08:41

Упражняване на строителен надзор на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия

20.03.2015 16:35:17

Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр.Своге – с.Лесков дол   при км. 4+300

20.03.2015 15:31:33

Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия

26.02.2015 17:14:41

Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

30.12.2014 08:50:41

Стартиране на тръжна процедура по проект 2007CB16IPO006-2011-2-257 по ТГС България – Сърбия

13.12.2014г. 15:34:15

Доставка на гориво за отопление /газьол/ за нуждите на общинска администрация гр.Своге, детски градини и училища  в Община Своге и Дом за възрастни с психични разстройства – гара Лакатник, за период от една година.

08.12.2014г. 14:50:43

Изгoтвяне на технически проекти  на свързани с неотложни аварийно – възстановителни работи на обекти пострадали от бедствие

02.12.2014г. 18:57:02

Основен ремонт на помещение в общинска сграда гр.Своге

31.10.2014г. 17:54:23

Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти в община Своге по обособени позиции

31.10.2014г. 17:21:19

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Своге до регионално депо Костинброд

14.10.2014г. 18:29:50

Асфалтиране на част от път SFO2603/II-16, Лакатник -Своге/ – Заселе-Зимевица-Заноге от км 4+800  до 6+050

14.10.2014г. 11:12:14

Съобщение – изтегли

10.09.2014г.

Откриване на процедура по реда на PRAG за избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни инфраструктури в град Своге

08.10.2014г. 21:34:12

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в гр.Своге за сезон 2014/2015

01.10.2014г. 12:50:05

Заповед

25.09.2014г. 20:13:54

Укрепване на скат под  IV път  гр. Своге – с. Лесков дол при км 3+500

23.09.2014г.

Съобщение – изтегли

12.09.2014г.

Съобщение – изтегли

10.09.2014г.

Изграждане стъпаловидна улица част от ул.”Крайречна”, кв.Бранчовица, гр.Своге.

02.09.2014г.

Съобщение – изтегли

01.09.2014г.

Реконструкция отоплителна инсталация ЦДГ “Калина Малина” – град Своге

22.08.2014г.

Съобщение – изтегли

15.08.2014г.

Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по обособени позиции

30.07.2014г.

 Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2014/2015г. по обособени позиции

25.07.2014г.

Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2014г. по обособени позиции

04.07.2014г.

Съобщение – изтегли

01.07.2014г.

Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност на проект „Подобряване на средата за живот в община Своге чрез подмяна на уличното осветление” по Договор № 23/322/00816 от 29.04.2013 г. сключен между Община Своге и Държавен фонд “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”

30.06.2014г.

Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге

25.06.2014г.

Упражняване на авторски надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“

30.05.2014г.

Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти в община Своге по обособени позиции

28.05.2014г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Своге по обособени позиции

Доставка на водопроводни тръби за нуждите на община Своге

19.05.2014г.

Доставка на сметосъбиращи съдове

14.05.2014г.

Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014г. по шест обособени позиции: ОП №1 – Асфалтиране на част от път SFO1600 /ІІ-16/ ж.п. Гара Бов-Бов; ОП№2 – Реконструкция асфалтова настилка път SFO2602 /ІІ-16/ ж.п. Гара Лакатник – с.Лакатник; ОП№3 – Асфалтиране на част от път SFO3611 /ІІ-16, Своге-Томпсън/ – Лесков дол – мах.Кокелени бабки; ОП№4 – Асфалтиране на част от път SFO2603 /ІІ-16, Лакатник-Своге/ – Заселе-Зимевица-Заноге; ОП№5 – Реконструкция на път SFO3612  /II-16/ Томпсън  – Церецел, от км 3+370 до км.5+500; ОП№6 – Асфалтиране на част от път SFO2604 /ІІ-16, Своге-София/ Реброво-Ябланица.

14.05.2014г.

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции, както следва:
ОП №1 – Основен ремонт общинска сграда с. Миланово
ОП №2 – Основен ремонт кметство с. Луково
ОП №3 – Основен ремонт тоалетни кметство с. Владо Тричков
ОП №4 -Основен ремонт кметство с. Реброво
ОП №5 – Основен ремонт кметство с. Свидня
ОП №6 – Основен ремонт кметство с. Лесковдол
ОП №7 – Основен ремонт кметство с.Ябланица
ОП №8 – Основен ремонт тераса и вход кметство с. Брезе
Оп №9-Основен ремонт защитено жилище, с. Дружево
ОП №10-Основен ремонт зала на Читалище с.Искрец

17.04.2014г.

Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по обособени позиции

17.04.2014г.

Основен ремонт на общински училища в Община Своге по обособени позиции

06.03.2014 г.

Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект “Повишаване на капацитета и ефективността на общинската администрация в община Своге”

05.02.2014 г.

Съобщение

07.01.2014 г.

Избор на изпълнител за разработване на общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г.,  разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и разработване на съпътстващи документи

20.12.2013 г.

Съобщение – изтегли

10.12.2013 г.

Решение – изтегли

10.12.2013 г.

Съобщение – изтегли

27.11.2013 г.

Съобщение – изтегли

19.11.2013 г.

Съобщение – изтегли

Съобщение – изтегли

28.10.2013 г.

Съобщение – изтегли

22.10.2013 г.

Съобщение – изтегли

18.10.2013 г.

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“ по мярка 226 “Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

04.10.2013г.

Организиране и провеждане на дейностите по информация и публичност в рамките на проект: “Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге“, договор за БФП на Община Своге № 13-11-23/ 02.09.2013 г.

19.09.2013г.

Избор на консултант за управление на проект „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп до по-качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища“ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие  на селските райони

17.09.2013г.

Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на проект „Подобряване на средата за живот в община Своге чрез подмяна на уличното осветление”

10.09.2013 г.

Избор на проектант за изработване на технически проект за обект„Благоустрояване на площадното пространство в с. Церово“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

03.10.2013г.

Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ, стратегия за оптимизация на администрацията,работните процеси и актуализация на нормативната база на община Своге, по проект:”Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията  на община Своге“, Договор за БФП 13-11-23/ 02.09.2013 год. 

25.09.2013г.

Съобщение – изтегли

17.09.2013г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа в гр. Своге за сезон 2013/2014 г.

10.09.2013г.

Изработване на технически инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжение на  с. Церово, Община Своге

05.09.2013 г.

Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов

05.09.2013 г.

Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на работни срещи за създаване на партньорска мрежа и събития за популяризирането и

20.08.2013 г.

Съобщение – изтегли

16.08.2013 г.

Подмяна на уличното осветление в 35 населени места в Община Своге

02.08.2013 г.

Съобщение – изтегли

09.07.2013 г.

Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и предоставяне на социални услуги на уязвими групи и създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги за уязвимите групи на територията на община Своге

25.06.2013г.

Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в Община Своге

12.06.2013г.

Съобщение – изтегли

06.06.2013г.

Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана на сгради и имущество в тях, собственост на Община Своге

31.05.2013 г.

Съобщение – изтегли

27.05.2013 г.

Реконструкция/изграждане на канализация на улици в Община Своге по обособени позиции

27.05.2013 г.

Съобщение – изтегли

Съобщение – изтегли

20.05.2013г.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Своге

15.05.2013г.

Доставка на водопроводни тръби за нуждите на Община Своге

Дата: 30.04.2013

Организиране  и провеждане обучения

Обществен превоз на пътници

Дата: 29.04.2013

Компетентна и ефективна общинска администрация – община Своге

Дата: 10.04.2013

Доставка на водопроводни тръби за нуждите на Община Своге

Дата: 05.04.2013

Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Своге

Основен ремонт на ЦДГ в Община Своге

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге

Основен ремонт на общински училища в Община Своге

—————————————————————————————

Обновено на 18.01.2013

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

—————————————————————————————

Обновено на 08.01.2013

СЪОБЩЕНИЕ

—————————————————————————————

 СЪОБЩЕНИЕ

—————————————————————————————

СМЕТОСЪБИРАНЕ

—————————————————————————————

Рехабилитиране и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа

—————————————————————————————

Основен ремонт на детски градини

Доставка на кухненско оборудване

Инвестиционен проект

Проектно предложение

Консултантски услуги

Проектиране

Сметосъбиране на битови отпадъци

—————————————————————————————

Основни ремонти на детски градини в Община Своге

Технически проект за реконструкция на четвъртокласен път

Осветление

—————————————————————————————

Обявление за предварителна информация (ЕС), публикувано на 02.04.2012год. в РОП. ID на документа: 477731

Обявление за предварителна информация – изтегли

—————————————————————————————

На Портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публичната покана с номер: 9000145

Публична покана – изтегли

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

Заповед – изтегли

Задание 1 – изтегли

Задание 2 – изтегли

Задание 3 – изтегли

Указания – изтегли

Образец 1 – изтегли

Образец 2 – изтегли

Образец 3 – изтегли

Образец 4 – изтегли

Образец 5 – изтегли

Образец 6 – изтегли

Образец 7 – изтегли

Образец 8 – изтегли

Образец 9 – изтегли

Образец 10 – изтегли

Образец 11 – изтегли

Образец 12 – изтегли

Образец 13 – изтегли

Образец 14 – изтегли

Образец 15 – изтегли