Структура и правилник – 2023-2027

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли
Правилникът е изменен с Решение № 178, Протокол № 8 от заседание на ОбС , проведено на
29.05.2024 година


  1. Комисия по бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове:

Александър Венциславов Манолов – Председател;

Велизар Крумов Крумов – Секретар;

Ива Стефанова Митрова

Веселин Запрянов Николов

Цветомир Лазаров Борисов


  1. Комисия по образование, наука, здравеопазване, социална политика, култура и вероизповедания:

   Цветелина Милчева Славова – Председател;

   Милена Георгиева Рашкова

   Росен Кирилов Тодоров

   Меги Валентинова Ангелова – Секретар;

   Владимир Огнянов Илиев


  1. Комисия по спорт, младежки дейности, туризъм, околна среда, екология, горско и селско стопанство:

Мартин Георгиев Драганов

Радослав Георгинов Вутов

Радостин Янков Генчев

Христо Георгиев Йовов – Председател;

Велизар Крумов Крумов


  1. Комисия по устройство на територията, общинска собственост и транспорт:

Асен Христофоров Симов – Председател;

Велизар Крумов Крумов

Росен Кирилов Тодоров

Цветелина Милчева Славова – Секретар;

Цветомир Лазаров Борисов


  1. Комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, сигурност и обществен ред:

Александър Венциславов Манолов

Веселин Запрянов Николов – Председател;

Ива Стефанова Митрова

Мариам Иванова Николова – Секретар;

Меги Валентинова Ангелова


  1. Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

Владимир Огнянов Илиев

Ива Стефанова Митрова – Председател;

Марио Михайлов Иванов

Радослав Георгинов Вутов

Христо Георгиев Йовов – Секретар.