Структура и правилник – 2019-2023

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли
Правилникът изменен с Решение № 538, Протокол № 34 от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2022 година


  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ                  

СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ; МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ; РЕНЕТА СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ                 

СЕКРЕТАР: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА           

ЧЛЕНОВЕ:  ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ БОРИСОВ; РАДОСТИН ЯНКОВ ГЕНЧЕВ; ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ   

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ                       

СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА                    

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ; ГЕОРГИ ВАНЬОВ ВЪЛКАНОВ; МАРИЯМ ИВАНОВА НИКОЛОВА  

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА 

СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА    

ЧЛЕНОВЕ: СТАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ; ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ БОРИСОВ; ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ   

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ, ОКОЛНА СРЕДА, ЕКОЛОГИЯ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РЕНЕТА СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА                      

СЕКРЕТАР: РАДОСТИН ЯНКОВ ГЕНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ; МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА; ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ                         

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА          

СЕКРЕТАР:  ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ             

ЧЛЕНОВЕ: МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ВАНЬОВ ВЪЛКАНОВ; ЕМИЛ СЛАВЧОВ МЛАДЕНОВ


Променено с Решение № 380, Протокол № 25, от проведено заседание на ОбС на 31.05.2021 година