Контакти

Община Своге
ЕИК: 000776502
МОЛ: Емил Иванов
Адрес: гр.Своге, ул.”Ал.Стамболийски” № 7, п.код: 2260
РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник-Петък от 9:00-17:30 часа


Телефонна централа:
тел.: 0726 / 85
тел.: 0726 / 22 108
тел.: 0887 80 46 84
Телефони – канцелария на кмета:
тел. 0726 / 220-59;
факс: 0726 / 225-39
За връзка с деловодство на Община Своге:
тел.: 0726 / 85 (централа) и поисквате свързване с деловодство
За връзка с дирекция “ХД и ГРАО”
тел.: 0726 / 85 (централа) и поисквате свързване с дирекция “ХД и ГРАО”
тел.: 0887 80 33 95
За връзка с дирекция “Местни данъци и такси”:
Тел.: 0700 44 045 (кол център)
Тел.: 0884 177 217

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества:
Телефони на общинската администрация
Кметове на кметства
Кметски наместничества


ИМЕЙЛ:
kmet@svoge.bg

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ С ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
delovodstvo@svoge.bg

ИМЕЙЛ НА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”:
dmdt@svoge.bg


Банкова сметка на Община Своге:  BG 75 SOMB 91308490023044 BIC код: SOMBBGSF

Вид плащане:
44 14 00  – Окончателен годишен /Патентен/ данък
44 21 00 –  Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 –  Данък върху превозните средства
44 24 00 –  Такса за битови отпадъци
44 25 00 –  Данък при придобиване на имущества
44 28 00 –  Туристически данък
44 80 07 – Такса за административни услуги

—————————————————————————————