Публичен регистър

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 2022-РА ГОДИНА

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ /OPEN DATA/

Данни за бюджета и разходването му

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистър на второстепенните разпоредители

Регистър на даренията

Регистър на спортните клубове

Регистър на военните паметници

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър на издадени кари за ппаркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на културните институции

Регистър на лекарските практики

Регистър на недвижимите култирни ценности

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Публичен регистър на озеленителните площи на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на язовирите

Регистър на общинска собственост ПОС

Регистър на общинска собственост ЧОС

Публичен регистър на разпоредителните сделки

Списък на издадените общи административни актове

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на разрешителни за строеж и обекти в експлоатация

Принтирай страницата Принтирай страницата