Наредби

Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2017-2020г.

Програма за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020г.

Програма за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020г.

Програма за управление на отпадъците на община Своге с период на действие  2016-2020г.

Обобщена справка с анализ по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми

Наредба Н7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – изтегли