Обява от Общинска служба “Земеделие”

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СВОГЕ на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри на имотите по

Виж повече

Обявление относно актуализиране Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за издадена Заповед № 1121/27.07.2022г. за разрешено изработването на ИПР и ИПЗ за обособяване отим.пл.№680 на два нови УПИ и на нова задънена улица в южната част на УПИ I “ДСО “Редки метали””, кв.7, по ПУП на с.Церово

Изх № 94-Л-30/94-С-199 / Дата: 27.07.2022г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че, по заявление

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3

Виж повече