Обява от Общинска служба по земеделие – гр. Своге

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СВОГЕ на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри на имотите по

Share
Виж повече

Обявление

Изх.№ 26-00-405 дата:15.07.2020г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със

Share
Виж повече