Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Своге

05.04.2013

Избраният изпълнител за ” Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Своге”. Основната цел на изготвянето на заданието и Опорния план е да се определят съдържанието и изискванията за изработване на ОУП на Община Своге, както и организационн-техническите условия и изисквания по процедурите, свързани с изготвяне на плана – обект на Заданието” е фирма   “АБ  ОРТОДОКС” ЕООД.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID № 9014028/05.04.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли

Оферта – изтегли

Проектодоговор – изтегли

Техническо задание – изтегли

Ценово предложение – изтегли

Декларация – изтегли

Декларация – изтегли

Декларация – изтегли

Декларация – изтегли