ИВАН МИНЧЕВ ВАЗОВ

/ 27.06.1850- 22.09.1921/

Патриархът на българската литература е най-значителното име сред личностите, допринесли за популяризирането на природните красоти на Искърското дефиле и колорита на местното население.
Животът и творчеството на Иван Вазов са широко известни и затова няма да намерят място в статията.Основна задача в нея е да се проследи накратко връзката на Иван Вазов с Искърското дефиле , селищата и хората в него, да посочим библиография за по- пълно проучване на темата и списък на литературните произведения пряко свързани с края.
Всеизвестно е, че Вазов изпитва преклонение пред величието на българската природа и тя заема специално място в живота и творчеството му.Затова съвсем естествено той е запленен от красотата на Искърското дефиле и дори е имал намерение да си построи къща в Своге, като за целта е купил място “под сянката на няколко дъба, при поточето Зли дол”.Това не се случва, но ВазОв многократно посещава тези места. Хронологията на неговите посещения може да се проследи в публикации в печата, датата и мястото на написване на отделни произведения, писма до други лица :
– 18 и 19 август 1879- тогава Вазов посещава Бучино и се смята , че в образа на Боримечката от романа “Нова земя” е описал местния парламентарист Анко Цветанов;
-1895 година- Вазов прави разходка на кон по Искърското дефиле, стига до с. Реброво, където пренощува;
-1897г.- през тази година на 20.02 е открита ж.п. линията София – Роман. Иван Вазов е един от първите пътници по новооткритата линия. Впечатленията си от това пътуване поетът описва в пътеписа “Искърски пролом”. Той излиза за пръв път във в-к “Мир” от 06.04.1897г. под заглавие “Пътни драсчици по линията София – Роман”. Със сигурност това първо пътуване на целия пролом е оставило силно впечатление във Вазов и след него той посещава многократно селата и местности в него. Посещава водопада “Скакля”, с.Бов, с.Церово, с.Заселе, Заселския водопад, които посещения са документирани в пътеписа “До заселския водопад”, известен по-късно като “Из мала Стара планина”;
– 1899 – месец май, посещава Церово на годишния изпит на учениците в местното училище. Вазов присъства и дори изпитва един ученик, по-късно същия ден прави излет към Заселе. Срещата му с тогавашния кмет на с.Заселе е в основата на широко известния анекдот “…..поет – моет я съм на Зазелье кмет”;
– 1918-1920г.Вазов отново посещава Свогенския край и пише “По висините и в самотиите” и “Бов”;
Пътеписите на Ив.Вазов за Искърския пролом са прекрасно поетично описание на неговата природна красота, местния бит, диалект, названията на местности, колоритни личности и случки.Те и прекрасните стихове “Копнеж”,”Блян в старата черква” и т.н.отреждат челно място на твореца в списъка с личности оформяли и оформящи неговата визия и станали неразделна част от неговата визитна картичка.

1.А Р Н А У Д О В,Георги.Моят бъдещ Сан-Суси:Своге в живота и творчеството на Иван Вазов// У С Т Р Е М,бр.27,3.07.1990г.
2.А С Е Н О В ,Ангел.Свогенският край през погледа на Иван Вазов//И С К Ъ Р С К И П Р О Л О М,бр.18, 20-27.06.2000г.
3.В И Д Е Н О В,Андрей.Поети:Анекдот // В:В И Д Е Н О В,Андрей.Кои е по- гявол.- София:Везни ,1991.- с.10-11.
4.В Ъ Л Ч Е В,Величко.Във вълшебния свят на чудни видения//С О Ф И Й С К А П Р А В Д А, бр.36, 25.07.1980г.
5.В Ъ Л Ч Е В,Величко.Иван Вазов 1850 – 1921: Биобиблиография. –София: НБКМ, 1985.
6.П Е Т К О В,Илия.Иван Вазов в Бовския край // В: П Е Т К О В,Илия. Страници за историческото развитие на село Бов.-София, 1981 – 1982.- с.53 – 60.
7.П Е Т К О В А, Елена. Иван Вазов в село Бов // И С К Ъ Р С К И П Р О Л О М , бр.19, 27.06- 4.07.2000.
8.Т О Д О Р О В ,Григор. Посещенията на Иван Вазов из Искърското дефиле // У С Т Р Е М , бр.9, 16.05.1983.
/Продължава в бр. 10,11,12,13,14 и 18 от 1983г./

СПИСЪК НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ВАЗОВ,
СВЪРЗАНИ С ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

1.Блян с старата черква /стих./
2.Бов/пътепис/
3.22-та годишнина/стих. написано в манастира “7-те престола/
4.До в.В.В.Уманов-Каплуновски/писмо/
5..До М.Маджаров/писмо/
6.До М.Маджаров/писмо/
7.До С.Бобчев/писмо/
8.Екът/стих./
9.Из Мала стара планина/пътепис/
10..Клепалото бие/балада написана в манастира“7-те престола”/
11.Копнежи/стих./
12..Молитва в планината/стих. написано в манастира”7-те престола”/
13.Планинци/стих./
14.По висините и в самотиите/пътепис/
15.Пътни драски по линията София-Роман/пътепис/
16.Своге и Искрецкатадолина/пътепис/
17.:7-те престола/пътепис/
18.Турена е под печат……../съобщение/
19.Чети говедарче/стих. написано в манастира “7-те престола”/
20.Хайдути/стих. отпечатано в пътеписа “7-те престола”/

Бележки: В библиографията “За него” са включени само материали, разглеждащи връзката на Ив.Вазов с края.