Структура и правилник – 2015-2019

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ЕВРОФОНДОВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА
СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ, МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ЗЛАТАНОВА МАРИНКОВА – ЙОРДАНОВА
СЕКРЕТАР: ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА, МАЯ ТРАЙКОВА АТАНАСОВА

3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА
СЕКРЕТАР: МИГЛЕНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ, ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, СОНЯ ЗЛАТАНОВА МАРИНКОВА – ЙОРДАНОВА

4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ
СЕКРЕТАР: ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА, ЛЮБЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ, РОСЕН БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ

5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР: ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА, АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ, ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
СЕКРЕТАР: ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА, МИГЛЕНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

7. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
СЕКРЕТАР: МАЯ ТРАЙКОВА АТАНАСОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ, ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ, ЛЮБЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ .

8. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЕКОЛОГИЯ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИХАЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА, ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ, АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ