Посещение на инсталация за компостиране на зелени отпадъци „Хан Богров“ , гр.София

ноември 29, 2016
By

IMG_20161122_111916На 22.11.2016г. бе организирано посещение на инсталация за биологично третиране  на отпадъци „Хан Богров” във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на площадка за третиране на битови отпадъци-компостираща инсталация” и поетият от Община Своге ангажимент към жителите на село Церово.

От страна на Община Своге присъстваха: инж. Валентин Михайлов – зам. кмет на община Своге,  г-н Петър Петков – кмет на село Церово, представители на общинска администрация и жители на село Церово.

Инсталацията се намира в м.Мало ливаде, землище на село Горни Богров и е на 1,7 км от най-близко населеното място село Мусачево.

 Инсталацията за биологично третиране включва:

  • Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци с капацитет 20000т/г.
  • Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 24000т/г.

Посетители имаха възможност да проследят цялостния процес на компостиране на зелени отпадъци, който преминава през следните етапи:

Постъпващия в инсталацията материал се подлага на предварителна  механична обработка за отстраняване на примесите и постигане на подходяща структура. Подготвеният материал се зарежда в компостни клетки, където протича фазата на интензивно компостиране. След като материалът престои в клетките определен период от време, той се изкарва в зона за зреене, където се оформя в компостни редове, които периодично се смесват и оросяват с помощта на обръщач. Целта на размесването е материалът да се аерира, за да протече нормално процеса на компостиране. След приключване на фазата на зреене, материалът постъпва към барабанно сито, където се пресява. При пресяването се получават три фракции компост:

  • Груб компост 10-40мм
  • Фин компост- 0-10мм
  • Материал > 40мм

Фината фракция представлява готовия компост, а грубата се връща обратно като структурен материал за новия цикъл.

По време на срещата бяха зададени много въпроси към оператора на площадката, свързани с принципа на действие и технологията на компостиращата инсталация.

Основната цел бе да се даде възможност на общините да се запознаят с технологията на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци  и да обменят опит по подготовката и изпълнението на проекти свързани с изграждането на компостиращи инсталации по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г. Обсъдени бяха и  актуални въпроси свързани с управлението на отпадъците.

Share/Bookmark