Обявление

декември 22, 2016
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал.1 и ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал.2, предл. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 102, чл. 104, ал.1, предл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, предл. 1, чл. 19, ал. 1, предл. 1, чл. 70, ал. 1, изр.1 и чл. 119, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и в изпълнение на Решение № 208, Протокол № 19 от 02.09.2016 г., Решение № 243, Протокол № 21 от 03.10.2016 г. и Решение № 295, Протокол № 23 от 29.11.2016 г. на Общински съвет – гр. Своге, и във връзка със Заповед № 1980/13.12.2016 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година на следните имоти – общинска собственост:          

 

 Землище

 

 № на имот      Площ

   / дка/

с. Брезе 110011 314,114
с. Брезе 110010 10,965
с. Брезе 110014 21,454
с. Брезе 020009 11,092
с. Брезе 020011 17,186
с. Брезе 020007 3,961
с. Брезе 000255 59,918
с. Брезе 000112 151,867
с. Брезе 055031 69,858
с. Брезе 038007 66,900
с. Брезе 000095 64,998
с. Брезе 026011 445,686
с. Церецел 000533 5,085
с. Церецел 000542 3,666
с. Церецел 059003 3,938
с. Церецел 059004 0,471
с. Церецел 058018 2,658
с. Церецел 059005 4,455
с. Церецел 000130 13,943
с. Церецел 062002 1,578
с. Церецел 000558 24,155
с. Церецел 000557 1,638
с. Церецел 064006 11,607
с. Церецел 008005 10,422
с. Церецел 009002 1,793
с. Церецел 009006 12,529
с. Церецел 056011 21,900
с. Церецел 017007 12,097
с. Ябланица 001382 2,097
с. Ябланица 001747 61,320
с. Свидня 011026 3,222
с. Свидня 011050 0,955
с. Свидня 011092 1,480
с. Свидня 011093 1,050
с. Свидня 011071 0,508
с. Свидня 011099 2,802
с. Свидня 011175 0,025
с. Свидня 042007 1,071
с. Бов 031081 64,891
с. Бов 045039 1,688
с. Бов 045061 11,959
с. Бов 045042 1,314
с. Бов 047003 6,892
с. Бов 045135 6,355
с. Бов 045128 1,835
с. Заноге 059004 154,312
с. Заноге 058001 510,498
с. Заноге 039041 141,254
с. Заноге 013085 191,552
с. Заноге 018052 314,845
с. Заноге 019086 179,038
с. Заноге 022039 11,458
с. Заноге 030067 387,311
с. Заноге 031041 173,337
с. Заноге 012066 51,690
с. Зимевица 024068 125,491
с. Зимевица 000762 149,152
с. Зимевица 082041 21,331
с. Зимевица 035001 15,401
с. Зимевица 030021 89,747
с. Зимевица 000179 531,208
с. Зимевица 000327 29,738
с. Зимевица 000861 259,545
с. Зимевица 017002 3,504
с. Зимевица 017001 3,499
с. Зимевица 000225 14,046
с. Зимевица 014007 12,772
с.Завидовци 016029 615,888
с. Дружево 018001 79,687
с. Дружево 012003 168,113
с. Дружево 035014 117,215
с. Дружево 033019 139,162
с. Дружево 016017 389,785
с. Дружево 017002 23,452
с. Дружево 017001 91,232
с. Дружево 016018 48,146
с. Дружево 013016 116,099
с. Заселе 038155 482,634
с. Лакатник 022047 11,607
с.Миланово 019069 1,116

 

с.Осеновлаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033046061004

064046

064047

064048

064054

064083

064099

064154

065011

065032

066005

066007

066008

067001

067007

067015

070021

015055

015065

015067

016004

015072

068011

068027

068029

068031

068035

068051

009020

009038

048007

048012

048017

055006

055020

059001

059003

028029

032009

034015

034021

034023

034029

034036

034043

034045

034046

034051

035005

033022

033023

033024

033025

    2,10317,380

31,741

2,328

2,814

1,793

3,583

4,856

7,749

1,055

51,726

4,366

1,015

6,018

9,248

2,220

6,906

5,469

7,329

1,315

1,294

68,971

4,974

17,570

4,036

20,142

14,135

4,294

2,328

2,931

4,928

47,858

1,661

37,166

4,420

3,565

14,081

121,746

2,770

4,841

5,549

53,722

18,819

4,241

4,645

3,986

4,003

16,754

9,231

12,170

0,584

18,914

6,661

2,538

 

с. Брезов дол 042001265029

149016

165002

165003

153007

169008

185004

  17,2399,938

184,980

1,690

4,786

2,484

0,940

6,628

 

 

 

Търгът да се проведе на 11.01.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 10.01.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 18.01.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие в търга могат да се подават до 15:30 часа на 17.01.2017 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна годишна наемна цена на декар, съгласно оценка, изготвена от експерт – оценител за съответното землище, е както следва по землища:

  – с. Брезе – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Церецел – 15 (петнадесет) лева/дка.

– с. Свидня – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Бов – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Дружево – 15 (петнадесет) лева/дка.

– с. Заселе – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Лакатник – 15 (петнадесет) лева/дка.

– с. Зимевица – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Заноге – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Миланово – 20 (двадесет) лева/дка.

– с. Осеновлаг – 15 (петнадесет) лева/дка.

– с. Брезов дол – 15 (петнадесет) лева/дка.

Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител от стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033046

061004

064046

064047

064048

064054

064083

064099

064154

065011

065032

066005

066007

066008

067001

067007

067015

070021

015055

015065

015067

016004

015072

068011

068027

068029

068031

068035

068051

009020

009038

048007

048012

048017

055006

055020

059001

059003

028029

032009

034015

034021

034023

034029

034036

034043

034045

034046

034051

035005

033022

033023

033024

033025    2,103

17,380

31,741

2,328

2,814

1,793

3,583

4,856

7,749

1,055

51,726

4,366

1,015

6,018

9,248

2,220

6,906

5,469

7,329

1,315

1,294

68,971

4,974

17,570

4,036

20,142

14,135

4,294

2,328

2,931

4,928

47,858

1,661

37,166

4,420

3,565

14,081

121,746

2,770

4,841

5,549

53,722

18,819

4,241

4,645

3,986

4,003

16,754

9,231

12,170

0,584

18,914

6,661

2,538

с. Брезов дол042001

265029

149016

165002

165003

153007

169008

185004  17,239

9,938

184,980

1,690

4,786

2,484

0,940

6,628

         Търгът да се проведе на 11.01.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 10.01.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 18.01.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие в търга могат да се подават до 15:30 часа на 17.01.2017 г.

        Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

        Начална тръжна годишна наемна цена на декар, съгласно оценка, изготвена от експерт – оценител за съответното землище, е както следва по землища:

           – с. Брезе – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Церецел – 15 (петнадесет) лева/дка.

           – с. Свидня – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Бов – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Дружево – 15 (петнадесет) лева/дка.

           – с. Заселе – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Лакатник – 15 (петнадесет) лева/дка.

           – с. Зимевица – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Заноге – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Миланово – 20 (двадесет) лева/дка.

           – с. Осеновлаг – 15 (петнадесет) лева/дка.

           – с. Брезов дол – 15 (петнадесет) лева/дка.

        Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител от стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

       Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

        За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

 

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Share/Bookmark