Обявление

януари 17, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕСОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

 О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ 04-00-22 от 28.12.2016г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че съгласно свое Решение № 260 от Протокол №21/03.10.2016г., Общинският съвет – Своге е дал разрешение да се да се изработят Проекти за Подробен устройствен план(ПУП) за поземлени имоти (ПИ) извън границите на урбанизираните територии, землище на село Заноге, както следва:

I.План за застрояване(ПЗ) за поземлени имоти (ПИ), представляващи по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Заноге, съгласно приложените скици от 30.11.2015г. на Общинската служба по земеделие – Своге, съответно:

1.земеделска земя с начин на трайно ползване (н.т.п.) „Ливада“, X-та категория: а) ПИ в м.“Чошките“ с №№ 050001(1449кв.м) и 050002(1522кв.м), собственост на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; б) ПИ в м.„Тодорица“ с №№ 050003(5732кв.м), 050004(1176кв.м), 050005(7462кв.м), 050007(1518кв.м), 050010 (3625кв.м)и 050015(2570кв.м),  собственост на община Своге, съгласно АЧОС №№ 6953, 6954 и 6955, 6956, 6957 и 6958/08.02.2007г., ПИ №№ 050006(3123кв.м) и 050008 (2558кв.м), собственост на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ,

2.горска територия с н.т.п. „Дървопроизв. площ“ – ПИ с №№ 077005 (158713кв.м), м. „Куклето“ и 076008(61867кв.м), м. „Старата кутия“, частна държавна собственост,

с цел промяна предназначението на земеделската земя и горската територия за добив и преработка на строителни материали в находище „Бов-запад“, с. Заноге,      

II.Парцеларен План (ПП) за част от имот, представляващ по КВС за землище на село Заноге, съгласно скица № К01412/30.11.2015г. на Общ. служба по земеделие-Своге, ПИ №000922, с н.т.п. „Път II клас“ – път II-16 РПМ – шосе София(ок.п.) – Ребърково, публична държавна собственост,

с цел осигуряване транспортен достъп до концесионната площ на находище Бов-запад.

и е разрешено възлагане изработването на Проектите за ПУП.

 Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция „Устройство и развитие на общината”– гр. Своге.

 

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ: …………………

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. Л. Миленков: …………………

Гл арх. на Общината

М. Владимирова: ……………………

Гл. юриск. на Общината

инж. В.Михайлов: ……………………

Зам. Кмет на Общината

 

Share/Bookmark