Обява

януари 19, 2017
By

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

  

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Инж.Валентин Михайлов – За Кмет на Община Своге

Съгл.Заповед №61/16/01.2017г.

Гр.Своге, ул.”Александър Стамболийски”№7

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ”Рекултивация на общинско депо за ТБО”, находящо се в землище на село Церово, община Своге

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж.Валентин Михайлов – зам.кмет на община Своге

Гр.Своге, ул. .”Александър Стамболийски”№7, тел: 0889 001808

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

  

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share/Bookmark