Покана за съставяне на СИК

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

ПП „ГЕРБ“,   КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

ПП „ДПС“, КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“

КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,

ПАРТИЯ „АТАКА“, КОАЛИЦИЯ „АБВ“

 

КОПИЕ ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОСТВА НА 

ПП „ГЕРБ“, КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

ПП „ДПС“, КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“

КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,

ПАРТИЯ „АТАКА“, КОАЛИЦИЯ „АБВ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 15 февруари 2017 г., от 17.00 часа, в кабинета на кмета, насрочвам консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, относно предложения за  съставите на СИК Своге, в съответствие с изискването на чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, за произвеждането на избори за народно събрание на Република България на 26 март 20167 г.

Съгласно решение № 4182-НС от 01.02.2017 на ЦИК, относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. г.,  упълномощените представители представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– три имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощено/и/ лице/а/, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Съгласно Решение №8-НС от 08.02.2017г. на РИК София област се определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, респективно на броят на членовете на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, включително председатели, заместник-председатели и секретари, в изборния район на Районна избирателна комисия /РИК/ – 26 район, София- област, както следва:

1.За секции до 500 избиратели включително – броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 7 /седем/;

2.За секции над 500 избиратели – броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 9 /девет/;

3.За ПСИК – броят на членовете, включително ръководство и членове да бъде 5 /пет/;

Моля да осигурите присъствието на упълномощените представители на консултациите.

Приложения:

1.Решение № 4182-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

2.Решение № 8-НС от  08.02.2017г. на РИК София област.

3.Решение №10-НС от  08.02.2017г. на РИК София-област, относно: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, в изборния район на  26 изборен район, Софийски.

4. Примерен образец на предложение.

 

С уважение,

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Свали прикачените файлове: