Обява

февруари 20, 2017
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Емил Кирилов Иванов

Кмет на община Своге

Гр.Своге, ул. Александър Стамболийски”№7

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 „Рекултивация на общинско депо за ТБО”, находящо се в землище на село Церово, община Своге

 За контакти: инж.Валентин Михайлов

Гр.Своге, ул. Александър Стамболийски”№7

тел: 0726/ 981-87;

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riоsv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС – изтегли
Share/Bookmark