Обявление

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВОГЕ

Чл.1./1/ С тази наредба се определят условията и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие/  ЦПЛР/ в регистъра по чл. 346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, обстоятелствата, които подлежат на вписване, както и редът за воденето му.

    /2/Създаването и воденето на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие  се извършва служебно въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.

Чл.2. На вписване в регистъра по ал.1  по реда на тази Наредба подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Своге.

Чл.3./1/ Регистърът е публичен. Регистърът  се създава и се поддържа от Община Своге.

/2/ Регистърът на общинските детски градини и ЦПЛР се води по образец, съгласно приложение към Наредбата.

/3/ В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

Чл.4.(1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на Община Своге.

 (2) В регистъра се вписват следните обстоятелства и промените в тях:

 1. Пълно наименование на детската градина / Център за подкрепа на личностно развитие
 2. Код
 3. Финансиране
 4. Име на директора
 5. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване
 6. Адрес на институцията
 7. Телефон, интернет страница, e- mail
 8. Наличие на яслена група в детската градина
 9. Извършване на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности
 10. Дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл.49 от ЗПУО.

Чл.5./1/ Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

        /2/ Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушаване, неправомерно изменение и контролирания достъп за вписвания и преглед.

Чл.6./1/ За вписване в регистъра директорът на детската градина и на ЦПЛР подава в Община Своге заявление с приложени копия от документите, доказващи обстоятелствата подлежащи на вписване.

        /2/ При промяна на подлежащото на вписване обстоятелство, директорът  на детската градина и ЦПЛР изпраща до Община Своге писмено актуална информация в 14-дневен срок от настъпването му.

Чл.6./1/ Длъжностното лице по чл.4 от Наредбата вписва в регистъра входящия номер на заявленията  по реда на тяхното постъпване.

/2/ Длъжностното лице по чл.4 от Наредбата поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител. В хартиения носител не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

/3/Регистърът и заявленията за вписване с приложените към него документи се съхраняват от длъжностното лице.

Чл.7./1/ В регистъра се поддържа и съхранява информация за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства .

/2/ Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършва, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

Чл.8./1/Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранените в него данни.

/2/Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Своге в Интернет и от длъжностното лице по чл.4 от Наредбата.

                     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 2. Данните по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба са публични и достъп до тях има всяко лице.
 • 3. Наредбата е приета с Решение №………………., Протокол №…………….от ……..2017 г. на Общински съвет Своге

Заявление – изтегли

Мотиви – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share