Обява

август 31, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А        

 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №448 по Протокол №34 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 26.07.2017 г. и съгласно Заповед №1182/14.08.2017 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, представляваща: самостоятелни обекти – №607.166.1.101 с площ 56,13 кв.м. /търговска част/, №607.166.1.102 с площ 9,20 кв.м. /офис/, №607.166.1.103 с площ 6,14 кв.м. /коридор/, №607.166.1.104 с площ 2,41 кв.м. /санитарен възел/, №607.166.1.105 с площ 2,87 кв.м. /санитарен възел/ и №607.166.1.108 с площ 42,90 кв.м. /склад/ – съгласно схема на самостоятелни обекти, находящи се в УПИ I-879 „За административна и обслужваща дейност“, кв. 107 по ПУП на гр. Своге.

Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.09.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  19.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  18.09.2016г.     

            Оглед на имота – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 – за самостоятелен обект №607.166.1.101 с площ 56,13 кв.м. /търговска част/, както и прилежащите му – №607.166.1.103 с площ 6,14 кв.м. /коридор/ и №607.166.1.104 с площ 2,41 кв.м. /санитарен възел/, с обща площ 64,68 кв.м., в размер на 1,6 % (едно цяло и шест процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС;

–  за самостоятелен обект №607.166.1.102 с площ 9,20 кв.м. /офис/, в размер на 2,00 % (два процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС;

– за самостоятелен обект №607.166.1.108 с площ 42,90 кв.м. /склад/ и прилежащият му №607.166.1.105 с площ 2,87 кв.м. /санитарен възел/, с обща площ 45,77 кв.м., в размер на 0,8 % (нула цяло и осем процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС,

съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

             Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ     

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ   

Съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.

Share/Bookmark