Обява

март 9, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А           

 

            ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – „Училище“ с площ от 10 615 кв.м. в квартал 23 по подробния устройствен план на с. Томпсън, заедно с построената в имота триетажна масивна сграда.

Недвижимият имот, обект на търга, се състои от място с площ от 10 615 кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на три етажа /бивше училище/, изградена през 1979 г., с разгъната застроена площ от 3455 кв.м. Имотът е в отлично състояние, като инфраструктурата е изцяло изградена. Местоположението му е в идеалния център на селото в близост до железопътната гара по линията София – Варна. От две страни граничи с пътна мрежа с трайна асфалтова настилка, на около 25 км. от София. Сградата е електрифицирана, водоснабдена с изградена канализация, отоплява се локално. Същата е подходяща за старчески дом, кампус, производствен цех или зелено училище.

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.03.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 28.03.2018 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 27.03.2018 г.     

            Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена (общо за УПИ и сграда) в размер на 951 520,00 (деветстотин петдесет и една хиляди петстотин и двадесет) лева.

Начална тръжна продажна цена, както следва:

  1. За урегулиран поземлен имот – 145 330,00 (сто четиридесет и пет хиляди триста и тридесет) лева /без включен ДДС/;
  2. За триетажна масивна сграда – 806 190,00 (осемстотин и шест хиляди сто и деветдесет) лева /ДДС не се начислява/.

            Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая “Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща на касата на Община Своге /трети етаж/ или по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

DSC_0220

Share/Bookmark