Обнявление

април 16, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

ОФИЙСКА ОБЛАСТ

                                                                                                    

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

изх № …………………….

……………………………….

 

ДО

Отдел „УС“ при Община Своге

гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област

/в качеството си на съсобственик на

УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/

ДО

Ивелина Евгениева Тодорова –управител на

„МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  СВОГЕ“ООД

гр.Своге, ул.“Староселска“№4, Соф.област

/в качеството си на съсобственик на

УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/

ДО

„Водоснабдяване и канализация“ЕООД – София

гр.София 1220, бул.“Рожен“№15“

/в качеството си на ползвател-собственик на ВиК

съоръжения в УПИ  І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/

ДО

Г-н Георги Цветанов Петков

КМЕТ НА СЕЛО РЕБРОВО

с.Реброво, Софийска област

/настоящото писмо следва

да се закачи на таблото за обяви в кметството/

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД

гр.София, бул.“Цариградско шосе“№159 

ДО

Н-ци на Борис Веселинов Стоилков:

/собственици на ПИ №174, кв.18, с.Реброво/ 

ДО

Николай Ганчев Петров

гр.Нови Искър, ул.“Детелина“№8

ДО

Борислав Ганчев Петров

гр.София, жк.“Гоце Делчев“, бл.238, вх.В, ет.5, ап.49

 

ДО

Иванка Кирилова Веселинова

гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“, бл.235, вх.Б, ет.2, ап.5

ДО

Цветомир Иванов Веселинов

гр.Сандански, ул.“Тодор Каблешков“№1

ДО

Зюмбюла Александрова Веселинова

с.Реброво, ул.“Никола Й. Вапцаров“№4,

Софийска област

 

ДО

Мирослав Веселинов Веселинов

с.Реброво, ул.“Никола Й. Вапцаров“№4,

Софийска област

ДО

Петър Иванчов Петров

/собственик по разписен лист на ПИ №170, кв.18, с.Реброво/

Поради факта, че адреса на лицето не е известен, писмото

до него да се съобщи по реда на §4, ал.1 и 2 от ДР на ЗУТ.

ДО

Величко Георгиев Иванов

/собственик по разписен лист на ПИ №171, кв.18, с.Реброво/

Поради факта, че адреса на лицето не е известен, писмото

до него да се съобщи по реда на §4, ал.1 и 2 от ДР на ЗУТ.

ДО

Стоян/Стоимен/ Петров Михайлов

/собственик по разписен лист на ПИ №172, кв.18, с.Реброво/

Поради факта, че адреса на лицето не е известен, писмото

до него да се съобщи по реда на §4, ал.1 и 2 от ДР на ЗУТ.

ДО

Георги Здравков

/собственик по разписен лист на ПИ №173, кв.18, с.Реброво/

Поради факта, че адреса на лицето не е известен, писмото

до него да се съобщи по реда на §4, ал.1 и 2 от ДР на ЗУТ.

 

 

Относно: Процедиране за одобряване на Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване за изменение на улица с ОТ 173-174-175-176-177-179-182-183-184 с намаляване широчината й от 10,00м. на 6,00м., с оглед тежките теренни условия и запазване на изградена инфраструктура –подпорна стена с височина от 4м. до 0,5м., и изменение регулационните граници на УПИ І-„Детски комбинат“ и отреждането му „За здравен дом“ и образуване на нов УПИ VІ с отреждане „За резервоар и озеленяване“, кв.17 по ПУП на село Реброво, Софийска област.

УВАЖАЕМИ дами и господа,

На основание чл.128, ал.3, във връзка с чл.131, ал.1 и 2, т.1 и § 4 от (ДР) от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге Ви  съобщава,  че се процедира за одобрение допуснат за изработване Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване за изменение на улица с ОТ 173-174-175-176-177-179-182-183-184 с намаляване широчината й от 10,00м. на 6,00м., с оглед тежките теренни условия и запазване на изградена инфраструктура –подпорна стена с височина от 4м. до 0,5м., и изменение регулационните граници на УПИ І-„Детски комбинат“ и отреждането му „За здравен дом“ и образуване на нов УПИ VІ с отреждане „За резервоар и озеленяване“, кв.17 по ПУП на село Реброво, Софийска област.

            Преписката се намира в дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге. Справки по нея могат да се извършват във всеки работен ден от седмицата в рамките на работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ по проекта могат да се правят писмени възражения, предложения и искания до Кмета на Община гр.Своге, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение. 

 

 С уважение,

НИНА СТОЯНОВА КОПРИНДЖИЙСКА:   /п/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно заповед №130/01.02.2018год.

 

ОБЩИНА СВОГЕ 2018г.

 

Share/Bookmark