Обява

юни 14, 2018
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА СВОГЕ 

съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Свлачище SFO 43.65869-01, кв. Старо село”, гр. Своге, във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 За контакти инж. Христина Първановска, Директор дирекция „Устройство и развитие на територията”, тел:0887106162

/лице, адрес, телефон/ 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share