Обява

юли 3, 2018
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

ОБЩИНА СВОГЕ 

съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Мултифункционална спортна площадка, УПИ  I – за училище, кв. 151, по действащия  ПУП /одобрен ЗРП/  на гр. Своге, общ. Своге, Софийска област” 

За контакти инж. Валентин Михайлов, зам. кмет на Община Своге, тел:0726/981-87 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Share/Bookmark