Обява

август 9, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 

О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 119, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решения №586 и №588, Протокол №43 от проведено на 09.02.2018 г. заседание на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2018-2019 г.) на следните имоти общинска собственост:

с. ЗАНОГЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
014085 25,599 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
014058 27,154 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
059005 39,849 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
029075 304,473 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
035034 12,468 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014092 13,572 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014086 13,924 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014077 17,737 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000002 32,908 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
012065 49,481 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
034075 54,890 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
019085 116,118 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015060 445,907 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
043039 17,230 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
012064 17,979 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
044049 27,030 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
013087 208,237 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
000001 276,819 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. ЗАСЕЛЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
033001 15,763 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
037001 79,063 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
033053 19,735 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
035033 23,939 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. ЗИМЕВИЦА
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
111024 13,213 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
000802 87,252 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
041004 13,819 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
000855 23,294 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
000880 18,746 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
000825 25,856 ПАСИЩА, МЕРИ 10,342 дка: Осма15,514 дка: Шеста
с. БРЕЗЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
037001 122,319 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
063054 14,408 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041004 17,399 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
033002 23,344 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000105 31,218 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
171004 134,564 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
029017 222,154 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
042018 11,224 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
013022 11,356 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056019 11,766 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
066001 25,772 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
013015 51,363 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
056021 60,158 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
169001 149,617 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000421 693,771 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ Десета
043002 10,670 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
098001 32,617 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
008129 37,497 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
055031 69,858 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000264 72,754 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
172001 75,593 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
000139 76,086 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
170002 92,592 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
056025 5,892 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056026 0,182 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056027 0,027 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056031 4,428 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056032 3,515 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006007 3,759 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006008 2,941 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006010 27,995 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006011 6,179 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006012 3,324 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006014 0,335 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000255 59,918 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000112 151,867 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
138001 156,877 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
162002 20,026 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
058001 11,744 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
020007 3,961 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. ОСЕНОВЛАГ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
061013 12,118 ИЗПОЛЗВ.ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
108009 10,109 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
070071 10,582 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
070026 10,812 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064056 12,854 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
033016 13,134 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
059046 15,602 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
059053 17,181 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
056081 17,782 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
059024 18,122 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
094028 19,491 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
028026 20,309 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Девета
100059 29,258 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
071040 41,954 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
009020 2,931 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
009038 4,928 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
033046 2,103 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064047 2,328 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064048 2,814 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064154 7,749 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
016004 68,971 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
068051 2,328 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
048017 37,165 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
028029 2,770 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
034023 18,819 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
034051 9,231 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064024 24,543 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
056096 28,142 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
061017 45,278 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
088023 22,271 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
076003 31,975 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
039009 3,027 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
039011 1,972 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039012 2,342 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
062011 3,382 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
062018 5,864 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
064123 2,217 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
069003 17,094 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
070068 31,796 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ Десета
с. МИЛАНОВО
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
102005 9,999 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
014016 15,903 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
108056 24,201 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
108005 30,257 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
018015 10,719 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
105177 10,901 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
024038 15,877 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
026051 19,395 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
038003 29,790 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
026053 33,936 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
019073 32,757 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
105073 11,935 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
010110 14,247 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
109251 22,396 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
028098 25,798 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
108043 30,570 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
044010 10,842 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
021005 13,154 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
052157 13,187 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
051162 13,935 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
026020 15,108 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
051163 15,988 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
052145 20,698 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
040036 28,806 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
026050 30,796 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ Девета
048110 36,738 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
051164 71,853 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
034006 1,215 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
с. ДРУЖЕВО
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
033003 15,260 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
012018 29,431 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
015030 53,585 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
038047 10,842 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
038148 11,826 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042136 11,834 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
017012 14,020 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
021004 14,713 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
038089 16,559 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
039045 17,135 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042108 18,522 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
019009 18,955 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
023001 20,096 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
037069 20,579 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
017036 21,947 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
034024 23,759 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015006 25,798 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015011 31,164 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
015024 32,757 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015001 39,686 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
016002 55,155 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
038208 90,912 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
034035 75,407 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
037056 15,470 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
043064 4,967 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
031008 69,074 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
018001 79,687 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
012003 168,113 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
035014 117,215 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
038220 117,852 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
029002 24,008 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
033010 13,770 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
033006 21,193 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
с. ЯБЛАНИЦА
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
001747 61,320 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. СВИДНЯ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
011026 3,222 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011092 1,480 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011093 1,050 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011099 2,802 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
с. МАНАСТИРИЩЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
009008 23,884 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
009005 26,294 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
007013 11,958 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
008001 18,777 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
008020 0,892 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
008041 55,018 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
008055 46,497 ПАСИЩА, МЕРИ 36,597дка: Десета9,900 дка: Осма
010003 137,474 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
009013 153,749 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. ДОБЪРЧИН
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
034005 15,244 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
034003 5,441 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
с. ЗАВИДОВЦИ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
016029 615,888 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
014028 3,836 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
с. БАТУЛИЯ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
014001 17,706 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. БУКОВЕЦ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
000246 8,256 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000374 135,060 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000350 349,804 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000608 4,324 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000460 4,031 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000386 131,461 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000052 5,711 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000053 13,636 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
с. БОВ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
031081 64,891 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
с. ЦЕРЕЦЕЛ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
000542 3,666 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
058018 2,658 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
059005 4,455 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
062002 1,578 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
с. ЛАКАТНИК
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
022047 11,607 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
035206 94,512 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
023135 31,669 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
с. ОГОЯ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
001691 106,337 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
001636 53,597 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
133003 19,144 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
134002 6,104 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
с. БРЕЗОВ ДОЛ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
042001 17,239 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
265029 9,938 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
153007 2,484 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
185004 6,628 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
гр. СВОГЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП Категория
033006 37,774 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Седма
033008 16,093 ПАСИЩА, МЕРИ Седма
032009 50,764 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Седма

 

Търгът ще се проведе на 21.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.08.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 28.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 27.08.2018 г.     

            Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:

– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Свидня – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка

Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №1026/30.07.2018 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата

 

Share