Обява

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА СВОГЕ

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен, град Своге, община Своге

За контакти: Цветослава Петкова, Директор дирекция ЕПП, тел:0726/230-83

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share