Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №781, Протокол №56/19.12.2018 г. и Решения №809 и №810, Протокол №57/25.01.2019 г. на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2019-2020 г.) на следните имоти общинска собственост:

с. ЗАСЕЛЕ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
038038 6,763 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
038039 14,847 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
010009 5,212 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
033053 19,735 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
035033 23,939 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. ЗАНОГЕ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
035023 4,027 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014085 25,599 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
014058 27,154 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
059005 39,849 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
035034 12,468 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014092 13,571 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014086 13,924 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
014077 17,737 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000002 32,908 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
012065 49,482 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
034075 54,890 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
019085 116,119 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015060 445,907 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
043039 17,229 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
012064 17,979 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
044049 27,029 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
013087 208,237 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
000001 276,819 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. ЗИМЕВИЦА
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
000802 87,252 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
041004 13,819 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
000855 23,294 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
000880 18,746 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
000825 25,856 ПАСИЩА, МЕРИ 10,342 дка: Осма15,514 дка: Шеста
030004 8,011 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 0,801 дка: Осма7,211 дка: Шеста
026013  4,935 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 0,987 дка: Десета3,949 дка: Осма
015007 5,162 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 3,098 дка: Десета2,065 дка: Шеста
004004 6,738 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
018002 6,568 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 3,284 дка: Десета3,284 дка: Шеста
 
с. БРЕЗЕ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
037001 122,319 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
063054 14,408 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041004 17,399 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
033002 23,344 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000105 31,218 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
029017 222,154 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
042018 11,224 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
013022 11,356 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056019 11,766 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
066001 25,772 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
013015 51,363 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
056021 60,158 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
169001 149,617 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000421 693,771 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ Десета
043002 10,670 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
098001 32,617 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
008129 37,497 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
055031 69,858 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000264 72,754 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
172001 75,593 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000139 76,086 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
170002 92,592 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
056025 5,892 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056026 0,182 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056027 0,027 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056031 4,428 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056032 3,515 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006008 2,941 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006011 6,179 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006012 3,324 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
006014 0,335 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000255 59,918 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000112 151,867 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
138001 156,877 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
058001 11,744 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
020007 3,961 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. ОСЕНОВЛАГ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
061013 12,118 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
108009 10,109 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
070071 10,582 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
070026 10,812 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
064056 12,854 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
033016 13,134 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
059046 15,602 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
059053 17,181 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056081 17,782 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
059024 18,122 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
094028 19,491 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
028026 20,309 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
100059 29,258 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
071040 41,954 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
009020 2,931 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
009038 4,928 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
016004 68,971 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
068051 2,328 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
048017 37,166 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
028029 2,770 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
034023 18,819 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
034051 9,231 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
064024 24,543 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
056096 28,142 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
061017 45,278 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
088023 22,271 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
076003 31,975 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
039009 3,027 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
039011 1,972 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039012 2,342 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
062011 3,382 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
062018 5,864 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
064123 2,217 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
069003 17,094 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
070068 31,796 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. БРЕЗОВ ДОЛ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
042001 17,239 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
265029 9,938 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
153007 2,484 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
185004 6,628 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
 
с. ОГОЯ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
133003 19,144 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
134002 6,104 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. БАТУЛИЯ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
014001 17,706 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. БУКОВЕЦ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
000381   35,583 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000246 8,256 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000374 135,060 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000350 349,804 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000608 4,324 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000460 4,031 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000386 131,461 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000052 5,711 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
000053 13,636 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. ЛЕСКОВДОЛ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
028017 1,966 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
029001 1,900 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
 
с. РЕДИНА
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
049005 14,962 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
050024 31,877 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
049034 9,063 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
049013 28,695 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
043008 2,573 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
051045 0,782 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
030002 1,535 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
043053 2,134 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
051040 14,197 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
013024 6,502 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000144 2,629 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. ЦЕРЕЦЕЛ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
000555 36,387 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
065010 19,128 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
065003 2,854 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
064002 1,822 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
064004 4,396 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
064008 6,677 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
065007 0,841 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
063002 36,829 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
057013 8,727 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
057011 10,538 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
057004 2,612 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
050011 0,782 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
050007 5,935 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
056002 10,547 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
000529 28,333 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
068004 16,051 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
068002 3,540 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
069007 0,490 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
019003 16,470 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
000998 4,503 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
000999 9,021 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
011006 5,536 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
049012 18,495 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
050004 26,533 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
012004 4,586 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
000546 8,996 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
062009 19,098 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
026002 69,734 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
020004 38,840 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
016001 9,050 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
016003 1,959 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
000542 3,666 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
058018 2,658 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
059005 4,455 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
062002 1,578 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. ЖЕЛЕН
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
055203 3,322 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
030055 0,781 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
054010 3,338 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
055042 2,750 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
055099 5,105 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
055153 4,152 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
036006 0,483 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
028269 0,716 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028230 1,222 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028244 0,654 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028186 2,139 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028208 0,716 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028277 3,819 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028113 0,372 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028454 2,386 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028368 2,518 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028305 0,057 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
028205 0,615 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
028369 1,163 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
 
с. ДОБЪРЧИН
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
034005 15,244 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
034003 5,441 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
 
с. СВИДНЯ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
011026 3,222 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011092 1,480 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011093 1,050 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
011099 2,802 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
 
с. МАНАСТИРИЩЕ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
009009 87,873 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
008025 48,625 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
008022 26,464 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
009008 23,884 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
009005 26,294 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
008001 18,777 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
008020 0,892 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
008041 55,019 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
008055 46,497 ПАСИЩА, МЕРИ 36,597дка:Десета9,900 дка: Осма
010003 137,474 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
009013 153,749 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
 
с. ЗАВИДОВЦИ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
016029 615,888 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
014028 3,836 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
 
с. БОВ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
038034 1,602 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
038033 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
031081 64,891 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
 
с. ЛАКАТНИК
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
013094 22,509 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
035195 27,898 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
032017 17,268 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
022047 11,607 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
035206 94,512 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
023135 31,669 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
 
с. ЦЕРОВО
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
039006 1,407 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039007 0,679 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039019 2,290 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039018 5,994 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039020 0,597 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
039022 7,115 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
039016 1,025 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
039013 0,877 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
040010 3,759 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
040005 3,588 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
040011 5,952 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
040017 0,729 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
040016 1,425 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
040018 14,654 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
040022 4,881 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
040027 2,402 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
040029 2,608 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
040033 6,006 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
032001 2,689 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
032003 2,994 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
032007 1,773 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
031019 2,818 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
031016 6,454 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
038002 2,208 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
038007 1,246 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
037005 6,751 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
037026 4,944 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
037010 1,541 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
047018 3,053 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
047024 5,085 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
047055 4,749 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
050006 3,792 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
050009 3,086 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
050008 3,315 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041026 0,313 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041024 0,904 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041016 0,948 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041008 1,072 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041003 1,109 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041001 0,780 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041015 0,862 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041047 0,863 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
041037 11,991 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
044001 13,379 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
044002 4,117 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
041032 0,734 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
042012 4,835 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042008 3,540 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042016 13,383 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
044015 6,095 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
043004 0,805 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
044023 8,703 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
043009 1,777 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
043012 1,339 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
044026 3,600 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
045004 2,250 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
045008 2,061 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
045015 1,635 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
045009 5,050 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
 
с. МИЛАНОВО
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
102005 10,000 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
014016 15,905 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Осма
108056 24,201 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
108005 30,256 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
018067 8,650 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
018069 0,379 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
105177 10,901 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
024038 15,877 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
026051 19,395 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
038003 29,790 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
026053 33,936 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
019073 32,757 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
105073 11,935 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
010110 14,249 ПАСИЩА, МЕРИ Осма
109251 22,396 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
028098 25,798 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
108043 30,573 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
044010 10,842 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
021005 13,154 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
052157 13,187 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
051162 13,935 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
026020 15,108 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
051163 15,988 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета
052145 20,698 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
040036 28,806 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
026050 30,796 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ Девета
048110 36,738 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
051164 71,853 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
034006 1,215 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
 
с. ДРУЖЕВО
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
012018 29,431 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
015030 53,585 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
038047 10,842 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
038148 11,826 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042136 11,834 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
017012 14,020 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
021004 14,713 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
038089 16,559 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
039045 17,135 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
042108 18,522 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
019009 18,955 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
023001 20,096 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
037069 20,579 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
017036 21,947 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
034024 23,759 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015006 25,799 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015011 31,164 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
015024 32,757 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
015001 39,686 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
016002 55,155 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
038208 90,912 ПАСИЩА, МЕРИ Девета
037056 15,470 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Девета
043064 4,967 ПАСИЩА, МЕРИ Шеста
031008 69,074 ПАСИЩА, МЕРИ Десета
012003 168,113 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
035014 117,215 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета
029002 24,008 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Шеста
 
гр. СВОГЕ
Номер на имот по КВС Площ (дка) НТП Категория
033006 37,774 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Седма
033008 16,093 ПАСИЩА, МЕРИ Седма
032009 50,764 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Седма

Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.08.2019 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 13.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.08.2019 г.     

Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.     

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лесковдол – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Редина – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Желен – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Свидня – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Церово – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка

Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.       

Депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.     

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.                                       

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №883/01.07.2019 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

Share