Сметка за плащане на местни данъци и такси

ОБЩИНА СВОГЕ – отдел „Местни данъци и такси“

Тел. 0726/ 2 22 90

IBAN: BG75SOMB91308490023044

  BIC:  SOMBBGSF

442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ

441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК

По същите кодове се превеждат и лихвите към съответните задължения.

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ СВОГЕ

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ – ВИЖ ТУК

—————————————————————————————————————–

ВАЖНО! Уведомяваме гражданите, собственици на декларирани имоти и с подадена декларация по чл. 65, ал. 5 от Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги /НМДТЦУ/ за целогодишно неползване на същите имоти, че с Решение № 262/31.11.2012 г. на ОбС Своге беше изменен чл. 69, ал. 3 на НМДТЦУ, като съгласно същото имотите, които не се ползват целогодишно се освобождават само от такса сметосъбиране и сметоизвозване, но не се освобождават от такса за депо и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Гражданите заплащат за депо /рециклиране на отпадъците/ по 1промил върху данъчната оценка на имота, а за почистване – 1,5 промила върху данъчната оценка. Общо 2,5 промила върху данъчната оценка на имота.

—————————————————————————————————————–

 Декларация за освобождаване от част от такса за битови отпадъци – изтегли