Заповед

                                                З А П О В Е Д

                                          № 219 / 13.02.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА) и чл.4, ал.1 от Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге към инициативата на телевизия BTV „Да изчистим България за един ден“

                                                НАРЕЖДАМ:

 

  1. На 20.04.2013 г. да се извърши почистване на местата и районите на територията на община Своге, посочени в план-програмата във връзка с кампанията на BTV.
  2. Силвия Веселинова – гл. експерт „Екология“ и Мариола Митрова – гл. специалист в звено „Г.С.С.,Е“, да събират и обобщават подадени сигнали от жителите на община Своге за замърсени територии и да изготвят план-програма за организиране на акции и мероприятия за почистване на територията на община Своге.
  3. Сигнали за замърсени територии и заявления за участие в кампанията от физически или юридически лица могат да се подават на телефони: 0726/85 вътр.58, всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 и на телефон 0726/85 вътр. 27, всеки делничен ден от 08:30 до 16:30 ч.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в Община Своге за сведение и изпълнение, да се постави на публично и общодостъпно място, с цел информиране на местното население и да се оповести в сайта на Община Своге.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мая Манолова – Ташунова – секретар на Община Своге.

/инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ/: /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ