Обявление

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       

Изх. № 94 – З – 38

           13.03.2013г. 

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че с Решение 28 от Протокол 26 от 15.02.2013г. на Общински съвет–гр. Своге е РАЗРЕШЕНО  изработването чрез възлагане от заинтересованите лица на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) № 000297 (пасище, мера) за строителство на жилищна сграда в местн „Алилица” по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге, Софийска област, като при необходимост планът да бъде придружен от Парцеларен план за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, с техните сервитутни ивици по отношение: транспортен достъп и външни връзки за електрозахранване, водоснабдяване и канализация до имота.

Справки и допълнителна информация може да получите в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:/п/

Арх. Валентина Делчева-Ангелова

Главен архитект на Община Своге

 

 

В.Цветкова