Събрание в НЧ “Градище-1907”

На 28 март 2013 г., от 17.30 ч., НЧ „Градище-1907” гр. Своге проведе своето редовно Общо събрание съгласно чл.15, ал.1 от ЗНЧ; чл.21, ал.1 от Устава на читалището и във връзка с Решение №1 от Протокол №3/19.03.2013 г. След проверка на редовността на събранието и установяване на наличието на необходимия кворум от членове, то бе открито от председателя на настоятелството – г-жа Мая Манолова.  Провеждането му започна при следния дневен ред:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване отчета на дейността на читалището и настоятелството за 2012 г.
  2. Отчет на проверителната комисия на читалището за 2012 г.                                    
  3. Приемане на план-програма за работа на НЧ „Градище-1907” за 2013 г.
  4. Приемане на проект за бюджет на НЧ„Градище-1907”за 2013 г.
  5. Промени в състава на настоятелството.
  6. Избор на Проверителна комисия на читалището и председател на комисията.

За деловото протичане на събранието, бяха избрани още четири комисии:

  • комисия по материалите;
  • комисия по проекта за бюджет;
  • комисия по предложения за избор;
  • комисия по преброяването;

 

След избора на комисиите, думата бе дадена на секретаря на читалище „Градище-1907” – г-жа Аделина Ангелова, да запознае аудиторията с отчета за свършеното през 2012 г. Тя засегна без пропуск всички аспекти от дейността на читалището и сподели радостта си от работата с изключително широкия кръг различни по възраст, социален статус, принадлежност и интереси представители на общността. След това изказа благодарността си към самодейците от различните формации към читалището и техните ръководители и изброи всички културни мероприятия, проведени през 2012 г., с тяхно участие и с това на гостуващи колективи. Докладът на г-жа Ангелова беше дълъг и сам по себе си красноречиво доказателство  за многото свършена работа през изминалата година. Накрая тя благодари персонално на всички институции, фирми и хора, подпомогнали, по един или друг начин, дейността на читалището и изрази надежда, че творческата искра и гражданската им позиция ще продължат и в бъдеще да поддържат българщината, като най-важна мисия в живота.

След отчета за изминалия едногодишен период, думата беше дадена на Велин Величков,  да представи отчета на Проверителната комисия за 2012 г. После двата отчета бяха подложени на гласуване и приети единодушно.

Малко по-късно, г-жа Ангелова прочете проект на план-програма за развитие на НЧ „Градище-1907” през 2013 г., а след нея г-жа Росица Григорова представи проект за бюджет за 2013 г. Двата проекта също бяха подложени на гласуване и бяха приети единодушно.

По т.5 от дневния ред – промени в състава на настоятелството – аудиторията бе уведомена, че е депозирано заявление от Янита Миланова Вутова, с вх.№ 28/07.03.2013 г., за освобождаване от задължения като член на настоятелството. След гласуване, тя бе освободена, а на нейно място Общото събрание избра Мария Валентинова Лазарова.

На основание чл.14, ал.1, т.2 от ЗНЧ и във връзка с изтичане на мандата на Проверителната комисия, Общото събрание гласува и избра нова комисия в състав – Велин Величков (председател), Нина Станчева и Васил Божилов.

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито.