Започна седмицата на гората – 1-7 април 2013 г.

 1 април е първият ден от  Седмицата на гората. Тази година тя е под надслов „Гората и ние“. Директорът на ТП ДГС-Своге – инж. Сашо Георгиев направи обръщение към своите служители, с което ги поздрави за всеотдайността при изпълнение на техните задължения и начерта визията на стопанството по отношение бъдещото управление и стопанисване на горските територии, съобразени с принципите на устойчивото развитие на горите, произтичащи от приетите промени, залегнали в новия Закон за горите. Той припомни, че: „Българската гора е национална ценност. Тя е неделима част от Европейското зелено богатство и от динамично променящият се около нас свят. Ресурсите на горските екосистеми запазват и обогатяват своите екологични, социални и икономически функции, за подобряване качеството на живот на хората. Горите се управляват професионално, в стабилен горски сектор, с широка обществена подкрепа и при взаимно зачитане на интересите на всички заинтересовани страни.“ ТП Държавно горско стопанство Своге е с обща площ 33167 ха. Обхваща землищата на община Своге с 35 прилежащи към нея селища. Горскостопанските участъци са 4 на брой, а охранителните участъци – 21.

Програмата за провеждане на Седмицата на гората стартира с поднасяне на цветя пред юбилейната плоча в село Искрец – „100 години от първите противоерозионни залесявания“. Слово пред събралата се публика произнесе старши лесничей Стефан Пенков от 3 ГСУ, Ребровски участък, който каза, че тази година се навършват 104 г. от първите залесявания на територията на ТП ДГС Своге и 94 г. от самото му създаване като административна единица.  Първото Горско стопанство в Свогенска община е било в с. Искрец. По-късно седалището му се премества в гр. Своге и се преобразува в Свогенско административно лесничейство. Почти по същото време се открива и нова служба по горите – „Секция по укрепване на пороищата и залесяването“, с основна цел – залесяване на обезлесените и опороени площи по поречието на р. Искър. Тогава се открива и горският разсадник в Своге. През 1939 г. Лесничейството и Секцията по залесяване се обединяват, като през 1952 г. се преименуват в Свогенско горско стопанство. От 1939 г. до 1952 г. тук са стажували всички инженери по залесяване, укрепителни работи и разсадници от цяла България, като на място са се провеждали държавните изпити и на висшистите от по-горните специалности. Един от тях е и писателят Николай Хайтов, както и много други лесовъди от цялата страна.

Поздравително слово произнесе и заместник директорът на РДГ София Боян Бенов, който подчерта, че задачата да се запазят и подобрят горските територии за бъдещите поколения не е лека, но ще бъде изпълнявана със същия ентусиазъм, както и преди 100 години, защото в днешни времена могат да се видят респектиращите резултати от тогавашния труд на горските служители.  Той каза още, че днес, полагайки цветя пред юбилейната паметна плоча, се отдава заслужена почит към лесовъдите, посветили живота си на борбата с ерозията и пороите.

Г-н Бенов и г-н Пенков пожелаха на всички служители на ТП ДГС Своге здраве и да са горди с професията си, защото любовта към гората е част от бита на българите.