Проект „Изграждане на пожароизвестителна кула в с. Бов“

Вчера, на 16.04.2013 г., бе подписан договорът между Община Своге и ДФ „Земеделие“ за отпускане на БФП, в размер на 506 008.33 лв.,  за изграждане на пожароизвестителна кула в землището на с. Бов. Проектът „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за противопожарна защита u информационен център“ е финансиран от ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ HA ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ФМ на ЕИП). Проблемите свързани с пожаробезопасността в горските масиви са в глобален мащаб. Материалните, екологическите и човешки загуби от горските пожари са огромни. За това от първостепенно значение е тяхното ранно откриване, а така също и незабавната реакция свързана с най-подходящите мерки за ограничаването и гасене им. Целта на проекта е да се реализира система за мониторинг на горския фон. Тя трябва своевременно и точно да открива и предава информацията за възникналия пожар, да прогнозира неговото развитие, както и да подпомага екипите, действащи в пожарната обстановка. Предмет на пилотния проект е сезонна система Forest Fire Search System (FFSS) за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви и трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването на пожара, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви. Системата има възможност да получава, обработва и съхранява данни от метеорологични станции, радиационни сензори и др. Тя е наземна, напълно автоматизирана и централизирана система за превенция на горски пожари, съставена от Център за управление (позициониран в Община Своге) и Локаторни станции, монтирани на стоманената кула, разположена на подходящо място. Необходимите наблюдатели, охраняващи визуално района, са заменени от оператор, преглеждащ същата територия с видео камери, сигнализиращи възникването на пожарни гнезда в най-ранен стадий. Така се елиминират в голяма степен грешките, свързани с човешкия фактор, лъжливите тревоги и др. Системата се обслужва от персонал със средна квалификация и дава прогноза за сценарий, по който може да се развие пожара и най-правилната информация към мобилните групи за пожарогасенето. Работата и е денонощна (7/24) и възможна дори при най-тежки метрологични условия. Главното преимущество е в това, че системата работи на принципа на откриване на собственото излъчване от източника, а не по вторични признаци (дим, пламък, които могат да бъдат и извън зоната на видимост). Системата определя огнищата на пожар по пътя на откриване на инфрачервеното излъчване, което съпровожда процеса на горене и най-добре го характеризира. Това гарантира, че откриването на такова излъчване е сигурно свидетелство за възникнало огнище на пожар. Температурният диапазон при горенето на органичните материали е в границите 700-900C° и съответната дължината на вълните в инфрачервения спектър е в интервала на 3,2 – 4,1μm, тоест те се намират в средновълновия диапазон на инфрачервения спектър. Точно този ефект се използва в тази система, в комбинация с допълнително визуално потвърждение на събитието.  В тази система главната роля за взимане на решения и обезпечаване на достоверността на информацията е на базата апаратно-програмен комплект (hard and soft ware), извършващ всички операции по определяне на огнището на пожар – напълно автоматично. В центъра за управление се предава вече окончателно обработената информация относно огнището на пожара, потвърдено от няколко отдалечени станции, авариен сигнал за пожар (звуков и визуален), както и неговото точно местонахождение.