Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19

Уважаеми дами и господа,

приложено изпращаме ви писмо на министъра на здравеопазването относно превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID – 19. Препоръките са свързани предимно с изисквания за дезинфекция на помещенията и поддържане личната хигиена на децата и учениците. В качеството си на работодател на директорите на детските градини и Центровете за подкрепа за личностно развитие, общините следва приоритетно да осигурят необходимите препарати и консумативи за тези заведения (след отпадане на забраната за тяхното функциониране). НСОРБ полага усилия за осигуряване на целеви доставки и/или финансов ресурс за закупуване на необходимите продукти. В допълнение, изпращаме ви информационни материали, които могат да се ползват по преценка от директорите за повишаване здравната култура на децата и учениците.

Пожелаваме ви здраве и сили в борбата за опазване здравето на гражданите и оставаме на разположение за оказване на необходимото ви съдействие, с уважение

екип на НСОРБ 

Свали прикачените файлове: