Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.06.2013 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 21.06.2013г. /петък/ от 9.30 часа в Конферентаната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на Общинския съвет – Своге при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Полагане на клетва от общински съветник.

2.Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Своге.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет – Своге 

 3.Предложение относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

4.Предложение относно кандидатстване на НЧ “Градище 1907” гр. Своге, Община Своге за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет – Своге

5.Преразглеждане на Решение № 145 от Протокол № 31/29.05.2013 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Софийска област.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

6.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 26.04.2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

7.Предложение относно съгласуване на предложение за допускане Частично изменение (ЧИ)  на  Подробния  устройствен  план (ПУП) – План за  регулация (ПР) на част от улица в обхват с ОК 265-264-263-262а (ул.„Тополите) и уличнорегулационните линии на прилежащите й в тази част урегулирани поземлени имоти (УПИ)  VIII-112, IX-112, X-113 от кв. 31, град Своге, Софийска област и План за застрояване с който се предвижда свързано застрояване, запазване на съществуващите масивни сгради и надстрояването им с още един етаж.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

8.Предложение относно съгласуване на основание чл.21, ал.1, т.11, вр. с т.8 ЗМСМА на предложение за ЧИ на ПУП на с. Заселе за обособяване на нов самостоятелен УПИ с предназначение “За паметник и озеленяване” при алеите с тревни площи и декоративната чешма в площадното пространство при О.Т.53-18 с разширяване кв.6 на запад, и изграждането на военен паметник на загиналите от с. Заселе във войните през 1912-1918г. в него, по искане на Инициативен комитет от жители на с. Заселе.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

9.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. с нов раздел VIІ “Дарение”, в който се включва: УПИ ІІІ – “За общежитие на ОНС” от 7400 кв.м. в квартал 6 по регулационния план на село Гара Бов. 

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге 

10.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013 г. в раздел І “Продажба”, с Урегулиран поземлен имот № X “За обществено обслужване”, кв. 174 от ПУП на гр.Своге, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге 

11. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ – имоти в с.Брезе, Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

12.Предложение относно прекратяване на съсобственост на имот пл. № 68, Решение на ОбС, взето по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, касаещо имот в с. Осеновлаг.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

13. Питания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………………………………….

                                           /Александър Манолов  /

Заседания на постоянните комисии: 

1. Заседание на ПК по устройство на територията, общинска собственост и търгове по ЗОП –  17.06.2013г. /понеделник/  от 17.00 часа  в заседателната зала на Община Своге.

2.Заседание на ПК по бюджет, финанси и икономическа политика – 18.06.2013г. /вторник/ от 17.00 часа  в заседателната зала на Община Своге.

3.Заседание на ПК по законност, местно самоуправление и нормативна уредба –   18.06.2013г. /вторник/ от 17.00 часа  в заседателната зала на Община Своге.