Стартира проект „Компетентна и ефективна общинска администрация – Община Своге“

 

Днес, 25 юни 2013 г., от 11.00 ч. в Лекционната зала на НЧ „Градище-1907” беше проведена встъпителната пресконференция, стартираща  проекта „Компетентна и ефективна общинска администрация – Община Своге”, на стойност 85 505.80 лв. Общата цел на проекта е повишаване на уменията и квалификацията на служителите, чрез обучение в сферите на тяхната компетентност и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на общинската администрация в Община Своге. Гости на пресконференцията бяха представители на местните медии, граждани, служители от общинската администрация, както и кметът на Община Своге инж. Жоро Цветков. Пресконференцията бе открита от госпожа Ренета Кръстанова – заместник-кмет на Община Своге. Тя поздрави присъстващите с добре дошли и даде думата на секретаря на Общината – госпожа Мая Манолова-Ташунова да презентира самия проект. Госпожа Ташунова запозна подробно аудиторията с целите и дейностите на проекта, както и с очакваните резултати и принос след успешното му реализиране. Проектът е изцяло насочен към подобряване на административния капацитет на общинските служители на община Своге, като в пълна степен отчита приоритетите и политиките, заложени в ОПАК и Стратегията за обучението на служителите в администрацията. Предвижда се участие на представителите на целевите групи в обучителни програми,  които да отговарят на идентифицираните потребности на служителите на общинската администрация в Своге и да допринесат  за подобряване на капацитета им за изпълнение на служебните задължения. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК),  съфинансирана  от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Договорът е сключен на 29 март 2013 г.

Подробно описание на проекта – отвори