Проект „Обществена трапезария“


ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА  ТРАПЕЗАРИЯ“

Одобрено за финансиране и реализиране  е проектното предложение за разкриване на „Обществена трапезария“ в община Своге.

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

Обществената трапезария е социална услуга в общността, насочена към задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Партньор на община Своге по проекта е  ЕТ «Здравец – 53- Красимир Тодоров»

 

Цели на дейността:

  • Подобряване качеството на живот, осигуряване на помощ и подкрепа  на хора от уязвими групи, чрез задоволяване потребностите им от храна;
  • Увеличаване броя и ефективността на социалните услуги, предоставяни в община Своге;

Социалната услуга „Обществена трапезария“ ще функционира от 15.07.2013 г. до 31.12.2013 г.            Дейностите по проекта са свързани с приготвяне и доставка на храна /супа, основно ястие и хляб/  на потребителите, които са кандидатствали и отговарят на условията за ползване на услугата „Обществена трапезария“.

Право на  услугата имат:    

            – Лица с доказана липса на доходи и на близки, които да се грижат за тях;

            – Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

            – Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, необвързани с трудова дейност/

            –  Скитащи и бездомни лица и деца.

 

Кандидатства се със Заявление-Декларация /образец/ в деловодството на община Своге до 10.07.2013 г.

           Очаквани резултати от изпълнението на проекта:  

            – Оказана помощ и подкрепа за 6 месеца за 81 потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“;

            – Разкрита една нова социална услуга за уязвими групи граждани;

            -Предоставена информация на по-широк кръг потребители за възможностите, реда и условията за включване в други предоставяни услуги /домашен социален патронаж, личен асистент и др./ и проучени потребностите на лицата от нови социални услуги.