Община Своге спечели още един проект

opak_euro_logo31

Община Своге очаква безвъзмездна финансова помощ за спечеления проект по ОПАК с наименование „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге.” Проектът е по Приоритетна ос І „Добро управление” и Подприоритет І.І. „Ефективна структура на държавната администрация”. Общата стойност на проекта е изчислена на около 88 000 лв. Периодът на изпълнение ще бъде 12 месеца.

Общата цел на проекта е оптимизиране на структурата на администрацията на Община Своге. Специфичните цели са:

  1. Оптимизиране на структурата на администрацията на Община Своге.
  2. Подобряване на работните процеси за повишаване на ефективността и ефикасността.
  3. Оптимизиране на структурата на общинската администрация за избягване на дублиращи се функции.

Целева група: администрацията на Община Своге и служителите

на кметствата на територията на общината.