Информация за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2013 г.

 

Настоящата информация има за цел да представи изпълнението на сборния отчет на Община Своге към  30. 06. 2013 г.

Бюджета на Община Своге за 2013 година е разработен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за общинските бюджети, Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането бюджета на Община Своге и др. Общинският бюджет за 2013г. е приет с Решение № 76/01.03.2013 година.

Източниците на финансиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности са :

–         обща субсидия;

–         субсидия за капиталови разходи;

–         трансфери;

–         дофинансиране с общински приходи.

Приходите от общата субсидия са изразходвани за заплати в дейностите “Държавна отговорност” и за издръжка в училищата, здравните кабинети в детските заведения, издръжка на ДВХПР и Защитено жилище, за субсидия за читалищата.

Бюджета към 30.06.2013 г. е увеличен със 292 534 лв. спрямо първоначално приетия, като общата субсидия  е увеличена с 67 894 лв,както следва :

–    средства за функция “Здравеопазване”  – 116 лв.

–    средства за присъдена издръжка – 3 275 лв.

–         средства за стипендии в образованието – 3 913 лв;

–         средства за компенсиране на част от разходите на педагогическия персонал – 19014 лв.

–         учебници и учебни помагала на учениците от първи до седми клас –  41 666  лв.

Намалението на общата субсидия е съгласно информационната система  на МОМН ”Админ” и е в размер на   69 859  лв./-/ в резултат на отразени промени в броя на децата в училищата;

Целевите трансфери от Централния бюджет по параграф 31-18 са получени:

–     средства от НП“Оптимизация на училищната мрежа“ – 6 750 лв;

Получените целеви трансфери по § 31-28 са относно, както следва :

–         субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози,компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 171 154 лв;

По § 61-00 “Трансфери” се извършва служебна актуализация по бюджета, а именно:

–    от “Агенция пътна инфраструктура “ –МРРБ за зимно поддържане – 9 583  лв;

–    от МТСП по програма за временна заетост  –  54 289 лв.

–    провеждане на референдум и избори за парламент – 52 624 лева

 

                        Изпълнение на приходите към 30.06.2013 г.

Наименование

 Параграф

Уточнен

Изпълнение към 30. 06. 2013 г.-лв

% на изпълн. спрямо уточнения план

план към  30. 06. 2013г.

І.Имуществени данъци и неданъчни приходи  

 

 

 

Патентен данък

103

25 000

14850.00

59.40%

1.Имуществени данъци

13-00

593 500

380233.00

64.07%

Данък в/у недвижимите имоти

13-01

270 000

191871.00

71.06%

Данък в/у превозните средства

13-03

200 000

138325.00

69.16%

Д-к при придоб. на имущество

13-04

120 000

49767.00

41.47%

Туристически данък

13-08

3 500

270.00

7.71%

Други данъци

20-00

500

285.00

57.00%

Всичко имуществени данъци:

 

619 000

395 368

63.87%

2.Неданъчни приходи

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

24-00

324 500

197733.00

60.93%

Нетни прих.от продажба на усл.,стоки и продукции

24-04

135 000

65262.00

48.34%

Приходи от наеми на имущество

24-05

75 000

30700.00

40.93%

Приходи от наеми на земя

24-06

113 500

101198.00

89.16%

Приходи от лихви

24-08

1 000

573.00

57.30%

Общински такси

27-00

1 433 506

927188.00

64.68%

-ползване на детски градини

27-01

146 000

72776.00

49.85%

-за ползване на детски ясли

27-02

13 350

5976.00

44.76%

-за ползване на ДСП и други

27-04

78 000

5716.00

7.33%

-за ползване на пазари,тържища,панаири и други

27-05

59 500

23416.00

39.35%

-за битови отпадъци

27-07

998 156

748907.00

75.03%

-за технически услуги

27-10

63 500

46825.00

73.74%

-за административни услуги

27-11

49 000

17719.00

36.16%

-за притежаване на куче

27-17

2 000

980.00

49.00%

-други общински такси, определени със закон

27-29

24 000

4873.00

20.30%

Глоби,санкции и наказателни лихви

28-00

20 000

4793.00

23.97%

Други неданъчни приходи

36-00

15 000

9724.00

64.83%

Внесени ДДС и др.данъци по продажбите

37-00

-221 590

-34 758

 

-внесен ДДС /-/

37-01

-211 590

-33875.00

-внесен данък в/у приходите от стоп. дейност

37-02

-10 000

-883.00

Постъпления от продажби

40-00

150 000

59648.00

39.77%

-постъпления от продажба на ДМА

40-20

60 000

 

0.00%

-постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи

40-30

20 000

9249.00

46.25%

-постъпления от продажба на земя

40-40

70 000

50399.00

72.00%

Приходи от концесии

41-00

13 000

3767.00

28.98%

Помощи ,дарения и др.безв.получени суми

45-00

122 400

67900.00

55.47%

Всичко неданъчни приходи:

 

1 856 816

1235995.00

54,71

Всичко приходи: /1+2/

 

2 475 816

1631363.00

65.89%

ІІ.Взаимоотношения с Централния бюджет

7 129 542

3 595 887

Получени трансфери/субсидии/ от Централния бюджет

31-00

7 129 542

3 595 887

50.44%

-обща  субсидия и др.трансфери за държ.дейнос

31-11

4 649 438

2565189.00

55.17%

-обща изравнителна субсидия и др.транс.

31-12

1 442 000

778950.00

54.02%

-получ.целеви трасфери/субсидии/-капиталови

31-13

860 200

84536.00

9.83%

-получени цел.трансф/субвенции

31-18

6 750

6750.00

100.00%

– получ.целеви трасфери/субсидии

31-28

171 154

171154.00

100.00%

Вноски за ЦБ за минали години /-/

31-40

-10692.00

Всичко взаимоотношения:

 

7 129 542

3 595 887

 

ІІІ.Трансфери

 

99 496

101 161

 

Трансфери м/у бюджетни сметки

61-00

110 496

110496.00

100.00%

-получени трансфери /+/

61-01

62 207

62207.000

 

-предоставени трансфери/+/-/

61-02

-7000

-6000.00

 

– трансфери от МТСП по прог.за осиг. на заетос

61-05

54 289

54289.00

 

Трансфери м-ду бюдж.и извънб.с-ки

62-00

-11 000

-9 335

 

-получени трансфери/+/

62-01

-предоставени трансфери/-/

62-02

-11 000

-9335.00

Всичко трансфери:

 

99 496

101 161

 

ІV.Временни безлихвени заеми

 

110 826

-96 304

 

Временни безлихвени заеми  м/у бюд. и изв.

76-00

110 826

-96 304

-предоставени трансфери /-/

76-21

-възстановени заеми/+/

76-22

Всичко безлихвени заеми:

 

110 826

-96 304

Всичко приходи:/І+ІІ+ІІІ+ІV/

 

7 339 864

3 600 744

 

V.Операции с финансови активи и пасиви

 

580 987

-284 409

 

Заеми от др.банки  в страната

83-00

0

0

 

-погасени дългосрочни заеми от банки в страната

83-22

Временно съхранявани средства и средства на разпореждане

88-00

-11337

6156

 

Средства на разпореждане,предост./събрани от/за и

88-03

-11337

6156.00

Друго финансиране-нето/+/-/

93-00

-120 000

-57 444

 

-Друго финансиране /+/-/

93-39

-120 000

-57444.00

Депозити и средства по сметки

95-00

712 324

-233 121

 

-Остатък в лв. по сметки от предходен период /+/

95-01

712 324

712324.00

-Наличност в лв. по сметки в края на периода /-/

95-07

-945445.00

ОБЩО  ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

10 396 667

4 947 698

 

Всичко финансиране на дефицита

 

 

 

 

ОБЩО  ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

10 396 667

4 947 698

47,59%

 

 Изпълнението на приходите към 30.06.2013 г.  е  47,59  %

 

Най-висок относителен дял на изпълнение от имуществените данъци има данък недвижими имоти в размер на  71,06 %, а най-нисък е туристическия данък в размер на  7,71 %.

От неданъчните приходи най-добре върви изпълнението на постъпления от наеми на земя – 89.16 % и такса битови отпадъци в размер на 75.03 %, следвани от технически услуги – 73.74 %. Изостава изпълнението на приходите от други общински такси – 20,3 %, административни услуги – 36,16%, за ползване на пазари, тържища, панаири и др – 39,35%. Значително надценени са приходите за ползване на социален патронаж, поради няколко причини: по-късното стартиране на предоставянето на услугата като общинска дейност, както и факта, че при съставянето на бюджета не беше взето в предвид, че в цената на социалната услуга се калкулират само част от режийните разходи, без средствата за възнаграждения и осигуровки.

От приходите от продажба с добро изпълнение са приходите от продажби на земя – 72%, изостава значително изпълнението на приходите от продажба на нематериали и материални дълготрайни активи , които към 30.06.2013 г.  възлизат съответно на 46.25% и 0 %.

Общинските дейности се финансират със :

–         собствени средства ;

–         изравнителна субсидия;

–         трансфери, с които се извършва служебна актуализация.

Субсидиите се получават ритмично, съгласно сроковете по ЗДБРБ за 2013 година.

За полугодието са получени следните трансфери :

–    средства за зимно поддържане,текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на републиканските пътища  в границите на градовете в размер на     9 583 лв.

–     трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост  в размер на  54 289 лв.

                           

Изпълнение на   разходите към  30.06.2013 година

 

Нименование на разходите

Параграф

Уточнен план към   30.06.2013

Отчет  към 30.06.2013

 
 
% на изпълнение спрямо уточнения план
Запл. на персонала нает по трудови правоотношения

01-00

3 149 125

1 490 122

47.32%

Запл.на персонала по трудови правоотношения

01-01

3 044 875

1 452 202

47.69%

Запл.на персонала по служ.правоотношения

01-02

104 250

37 920

36.37%

Други възнагр.и плащания

02-00

304 340

176 848

58.11%

-За нещатен персонал по трудови правоотнош.

02-01

199 636

118 196

59.21%

-За персонал по извънтрудови правоотношения

02-02

37 459

41 242

110.10%

-Изплатени суми от СБКО за облекло и др.

02-05

35 469

1300

3.67%

-Обезщетения на персонала с х-р на възнагражд.

02-08

8 550

3 320

38.83%

-Други възнагражд.и плащания на персонала

02-09

23 226

12 790

55.07%

Вноски от работодатели

05-00

689 116

336 233

48.79%

Осигурителни вноски за ДОО

05-51

413 772

194 652

47.04%

Осиг.вноски за учителски фонд

05-52

63 359

29 280

46.21%

Здравно-осигурителни вноски

05-60

156 864

83 731

53.38%

Вноски за доп.задълж.осигуряване 05-80

55 121

28 570

51.83%

Издръжка

10-00

4 285 370

2 410 092

56.24%

Храна

10-11

475 942

260 671

54.77%

Медикаменти

10-12

23 333

6 803

29.16%

Постелен инвентар и облекло

10-13

16 230

5 852

36.06%

Учебни и научно-изсл.материали

10-14

41 977

5 599

13.34%

Материали

10-15

419 742

253 299

60.35%

Вода,горива,енергия

10-16

784 379

521 089

66.43%

Външни услуги

10-20

2 029 223

1 045 647

51.53%

Текущ  ремонт

10-30

123 210

155 001

125.80%

Данъци,мита,такси

10-40

106 252

89 692

84.41%

Командировки в страната

10-51

19 950

7 431

37.25%

Командировки в чужбина

10-52

9 800

548

5.59%

Разходи за застраховки

10-62

12 935

8 994

69.53%

Други р-ди за СБКО

10-91

24 860

883

3.55%

Глоби,неустойки,лихви ,сдебни обезщетеня

10-92

47 000

46 231

98.36%

Други  неклс.пар.и подпараграфи

10-98

150 537

2 352

1.56%

Стипендии

40-00

7 457

8 706

116.75%

Текущи трансфери

42-00

83 633

63 574

76.02%

-обезщетения

42-14

38 000

15 061

39.63%

Текущи трансфери за домакинствата

42-19

45 633

48 513

106.31%

Субсидии за нефинансови предпр. за текуща дейност

43-00

17 522

14 622

83.45%

Субсидии за нефин.предприятия за текуща дейност

43-01

17 522

14 622

83.45%

Субсидии за организации с нестопанска цел

45-00

248 317

143 901

57.95%

Всичко субсидии :

264 839

158 523

59.86%

Други разходи за лихви

29-00

 

 

Други разходи за лихви към местни лица

29-91

Основен ремонт на ДМА

51-00

150 398

61 828

41.11%

Придобиване на ДМА

52-00

1 411 889

212 135

15.02%

-Компютри и хардуер

52-01

7 215

1 499

20.78%

-Др.оборудване,машини и съоръжения

52-03

52 400

11 212

21.40%

транспортни средства

52-04

7 000

7 000

100.00%

Инфраструктурни обекти

52-06

1 345 274

192 424

14.30%

придобиване на НДА

53-00

26 000

6 300

24.23%

други нематериални НДА

53-09

26 000

6 300

24.23%

Придобиване на Земя

54-00

7 000

6837

97.67%

Капиталови трансфери

55-00

16 500

16500

100.00%

#NAME?

55-01

16 500

16500

100.00%

Всичко капиталови разходи :

 

1 611 787

303 600

18.84%

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

 

10 396 667

4 947 698

47.59%

 

Основните разходи за местни дейности са за издръжка в детските градини, общинска администрация и кметствата, услуги на населението/чистота, социални дейности/ за инвестиции и текущи дейности.

По параграф 10-20 “Външни услуги” се отнасят разходите за: телефоните, сметоизвозването, охраната,пощенски услуги ,консултански и юридически услуги ,зимно почистване,транспорт учители, услугите по кметствата и социалните заведения,образованието,социалните услуги, транспортните услуги и др.услуги по жилищното строителство.Изпълнението на пар.10-00 “Издръжка” е 56,24  %. Изпълнението  по пар.01-00 за възнаграждения на персонала е 47,32 %. Лошото състояние на инфраструктурата и общинските сгради наложи извършване на много текущи ремонти:

Почистване канавки и насипване кв.Джиджовица, ул.Победа
Ремонт ул.”Стара планина”, с.Свидня
Ремонт водосток с.Вл.Тричков
Ремонт Подпорна стена Гара Лакатник
Ремонт общинска сграда с.Дружево
Ремонт ул.”Слънце”, гр.Своге
Ремонт и насипване улична мрежа с.Искрец
Ремонт на пешеходна пътека кв.Джиджовица
Почистване път Батулия-Бакьово
Ремонт помещения Битов комбинат с.Церово
Ремонт кметство с.Лакатник
Ремонт общ.пътища с.Редина и с.Лесковдол
Ремонт и разширение улично платно с.Томпсън
Ремонт ул.”Воденицата”, гр.Своге
Ремонт продължение ул.Люлин Дренов, гр.Своге
Ремонт канцеларии общ.админ.”Гори”
Ремонт общ.път с.Батулия
Ремонт подп.стена и ограда ул.”Божица” с.Искрец
Ремонт подп.стена и ограда ул.”Първи май” с.Г.Лакатник
Ремонт покрив пристройка с.Г.Лакатник
Ремонт канцеларии общ.админ.”Управление на европ.програми и проекти” ДПУ” и др.

 

За 2013 година  капиталовата субсидия е в размер на 860 200 лв. в т.ч. за пътища 552 900 лв. и 307 300 лв. целева субсидия . Предвидени са и 339 688 лв.собствени бюджетни средства ,от тях приходи по параграф 40-00 –150 088 лв. и 189 600 лв. от други собствени приходи.

В параграф 5100 Основен ремонт на ДМА, функция 01: общи държавни служби въз основа на проведените тръжни продцедури и сключени договори, са извършени основните ремонти на общинските сгради на кметствата в селата: Вл.Тричков, с.Гара Бов, с.Губислав, с.Желен, с.Осеновлак, с.Миланово на обща стойност 55 078 лв., от които 45736 лв. от целевата субсидия и 9342 лв. от собствени средства.

За основните ремонти във функция 03: образование са проведени тръжните процедури и сключени договори за основни ремонти на целодневни детски градини и училища, предстои тяхното извършване.

В параграф 5200 Придобиване на ДМА, функция 02: Отбрана и сигурност – към 30.06.2013г. за извършени СМР по „Укрепване на свлачище на път ІІ-16 София-Мездра, в.кв.”Алилица”, гр.Своге” на стойност 133 760 лв.

Във функция 05: Социално подпомагане и грижи са изразходвани 7 000 лв. собствени средства за закупуването на два автомобила за нуждите на социалния патронаж.

Във функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда  са осъществени доставката и монтаж на видеонаблюдателни системи на стойност 9 247 лв., доставка на хидрофорна помпа за кв.Бобковица – 1 965 лв. От предвидените средства за рехабилитация на улиците в гр.Своге са разходвани 24 000лв. от целевите средства и 2666 лв. от собствени средства. Изградена е подпорната стена на ул.”Л.Каравелов” с.Свидня на стойност 7500лв. Осъщестено е предвиденото в поименния спъсък на капиталовите разходи бетониране на улици в с.Оплетня, ул.”Борис І-ви” с.Церово, улица в с.Луково на обща стойност 18 000 лв. Започна реконструкцията на вътрешно ВиК с.Зимевица.

Във функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности – възложено е изготвянето на проект за детска площадка в кв.Дренов, гр.Своге. Извършва се реконструкцията на гробищните паркове в с.Реброво и с.Лесковдол.

Във функция 08: Икономически дейности и услуги е стартирана процедурите по избор на изпълнители за рехабилитация и асфалтиране на общински пътища и рехабилитации на улици.

В параграф 5300 Придобиване на НДА, функция 01: общи държавни служби е възложено Изготвяне задание и опорен план  за изготвяне на  Общ устройствен план.

В параграф 5400 Придобиване на земя са изплатени обезщетения по отчуждителни процедури на стойност 6 837 лв.

Параграф 5500 Капиталови трансфери, функция 04 : Здравеопазване са преведени на МБАЛ- Своге 16 500 лв. за закупуване на агрегат и апарат за електро-миографии.

Разходите са извършени, спазвайки се приоритетите,определени с Решението на ОбС.

Към 30. 06. 2013г. Община Своге няма просрочени задължения.

Вземанията от клиенти са в размер на 67 544 лв. Сумите са от несъбрани наеми на земя, жилища,  имущество, аренда и автогарово право в размер на  50 444 лв. Останалата част са от инфраструктура и реклама в размер на  17 100 лв.

Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за първо полугодие е представен на  Министерство на финансите и в Сметна палата.

 

 

             Директор на дирекция ФСД : ……………………

                          /Станислава Боянова/