Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 17.09.2013 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 във вр. с чл.31, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на  17.09.2013г. /вторник/ от 18.00 часа в заседателната зала на Община Своге се свика извънредно заседание на Общинския съвет – Своге при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

    1.Кандидатстване на Община Своге по мярка 321 “ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за финансиране с проект “ Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Своге”.

 ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – кмет на Община Своге

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………………………………….

                                           /Александър Манолов  /

Дневен ред – изтегли